DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/12/baby-200760_1920.jpg

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:35:47

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej? Sprawdź, w jakich sytuacjach Sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej i jakie inne decyzje może podjąć poza najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie władzy.

Kiedy sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Najczęstsze powody pozbawienia władzy rodzicielskiej dotyczą sytuacji, w których rodzic wykonuje długotrwałą karę pozbawienia wolności, na stałe wyjeżdża poza miejsce zamieszkania dziecka i jednocześnie nie interesuje się jego losami.

Oto inne powody pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • porzucenie dziecka przez obojga rodziców,
  • zaginięcie rodzica,
  • nieuleczalna choroba rodzica, na przykład poważne zaburzenia psychiczne,
  • niezapewnianie dziecku podstawowych potrzeb,
  • wychowywanie dziecka przez rodziców uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  • przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka,
  • znęcanie się nad rodziną,
  • zmuszanie dziecka do popełniania przestępstw.

Skutki prawne pozbawienia władzy rodzicielskiej

Niezależnie od tego, jakie w danej sprawie są powody pozbawienia władzy rodzicielskiej, rodzic pozbawiony jej nie przestaje być biologicznym rodzicem dziecka. Nie ustaje prawo do alimentacji i prawo dziedziczenia. Jednak rodzic, któremu została odebrana władza rodzicielska traci prawo do korzystania z ulgi na dzieci. Zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że Sąd zakaże mu kontaktów z uwagi na dobro dziecka. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść poprzez złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpatrywana jest w trynie nieprocesowym. Może zostać wszczęta na wniosek rodziców, jak również z urzędu.

Formy orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Orzeczenie to nie jest „na zawsze”. W razie, gdy powody pozbawienia władzy rodzicielskiej ustaną, Sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Wszystkie

Podobne artykuły

Władza rodzicielska dla obojga rodziców po rozwodzie

Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może powierzyć wykonywanie jej obojgu rodzicom, jeśli jednak przedstawią oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy, jak i utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Władza rodzicielska dla obojga rodziców Aby sąd mógł orzec władzę rodzicielską dla obojga...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - co warto wiedzieć?

Zasadniczo władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka. Przysługuje ona zawsze obydwojgu rodzicom, niemniej jednak istnieją przypadki, kiedy możliwe jest jej ograniczenie. O jakich sytuacjach mowa? Sytuacją pożądaną jest taka, w której dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie. Wówczas o najważniejszych dla niego sprawach (np. leczeniu,...

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...