DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/05/hammer-620011__340.jpg

Wyrok łączny za przestępstwa

Wyrok łączny za przestępstwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2019-05-25 20:14:35

Wyrokiem łącznym orzeka się karę łączną za przestępstwa, za które sprawca został skazany w odrębnych postępowaniach, wyrokami różnych sądów. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Wyrok łączny – jak działa Sąd?

Sąd w sprawie o wyrok łączny ma obowiązek zbadać nie tylko prawomocne wyroki wskazane we wniosku skazanego, ale też inne wydane wobec osoby skazanej. Gdy zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, Sąd zobowiązany jest orzec karą łączną niezależnie od wniosków stron.

Wyrok łączny wydaje Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Jeżeli dochodzi do zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, to o karze łącznej orzeka sąd, który wymierzył karę surowszą podlegającą łączeniu.

Wyrok łączny Sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. W razie potrzeby Sąd zwraca się opinie do zakładów karnych, w których przebywała osoba skazana. Może żądać informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i stanie zdrowia oraz danych o wykonaniu kar orzeczonych w poszczególnych wyrokach.

Jeżeli brak jest warunków do wydania wyroku łącznego, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Wyrok łączny – rozprawa

Wyrok łączny wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy. Osobiste stawiennictwo skazanego nie jest obowiązkowe, choć Sąd może postanowić inaczej. Jeśli pod wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc. Jeżeli choćby jeden z wyroków stanowiących podstawę wyroku łącznego ulega uchyleniu lub zmianie, wyrok łączny traci moc, a sąd w miarę potrzeby wydaje nowy wyrok łączny.

Przesłanki łączenia kar

  • dwa lub więcej przestępstwa tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu popełnione przez jednego sprawcę,
  • kary pozbawienia wolności orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia,
  • dwie lub więcej kary pozbawienia wolności orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania,
  • kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności,
  • kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności.

Wymiar kar

Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej; wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności,...