DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/baby-623417__340.jpg

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:00

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności.

Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie sprawy

Prace nad nowym projektem trwają. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Ich głównym założeniem jest to, aby dzieci po rozwodzie rodziców nie były pozbawione pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. Alimenty orzekane byłyby w uproszczony sposób, czyli w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Jakie dokumenty?

Nowy typ postępowania upraszcza procedurę uzyskania alimentów do niezbędnego minimum. Wniosek o alimenty natychmiastowe będą składane na prostym urzędowym formularzu. Sąd rozpoznawać będzie sprawę w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie będą potwierdzone dołączonym do pozwu oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o: uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie dzieci, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację – złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 Kodeksu karnego. Pozew w postępowaniu nakazowym Sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne przysługują dziecku, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wytoczyło powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość projektowanych świadczeń określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się: minimalne wynagrodzenie, ustalane na następny rok współczynnik dzietności oznaczający liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który na stronach internetowych ogłasza GUS. Te dane służą do ustalenia kwoty przeliczeniowej.

Algorytm przedstawia się następująco:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

W przypadku planów na ten rok alimenty natychmiastowe dla jednego dziecka wyniosą 500 zł, dla dwójki dzieci 900 zł, a dla trójki 1200 zł. Kwoty mają być waloryzowane.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych. Jaka forma umowy...

Alimenty po rozwodzie. Jak długo?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po rozwodzie jest kontynuacją obowiązku wzajemnej pomocy, który powstał przez zawarcie związku małżeńskiego. Sąd zamieszcza w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie dotyczące alimentów na rzecz byłego małżonka jedynie na jego wniosek. Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie? Kiedy...

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego. To samo...

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa....