DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/baby-623417__340.jpg

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:00

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności.

Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie sprawy

Prace nad nowym projektem trwają. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Ich głównym założeniem jest to, aby dzieci po rozwodzie rodziców nie były pozbawione pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. Alimenty orzekane byłyby w uproszczony sposób, czyli w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Jakie dokumenty?

Nowy typ postępowania upraszcza procedurę uzyskania alimentów do niezbędnego minimum. Wniosek o alimenty natychmiastowe będą składane na prostym urzędowym formularzu. Sąd rozpoznawać będzie sprawę w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie będą potwierdzone dołączonym do pozwu oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o: uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie dzieci, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację – złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 Kodeksu karnego. Pozew w postępowaniu nakazowym Sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne przysługują dziecku, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wytoczyło powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość projektowanych świadczeń określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się: minimalne wynagrodzenie, ustalane na następny rok współczynnik dzietności oznaczający liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który na stronach internetowych ogłasza GUS. Te dane służą do ustalenia kwoty przeliczeniowej.

Algorytm przedstawia się następująco:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

W przypadku planów na ten rok alimenty natychmiastowe dla jednego dziecka wyniosą 500 zł, dla dwójki dzieci 900 zł, a dla trójki 1200 zł. Kwoty mają być waloryzowane.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Obniżenie i podwyższenie alimentów

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne wypłacane osobie uprawnionej przez zobowiązanego. Określona kwota pieniężna ma zapewniać uprawnionemu zaspokajanie potrzeb egzystencjonalnych. W przypadku alimentów dla dziecka zalicza się do nich nie tylko środki utrzymania, ale też wychowania. Jeśli obowiązek alimentacyjny pozostający po stronie...

Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów jest możliwe po przeprowadzeniu sprawy sądowej lub na podstawie ugody zawartej przez strony. Sprawę o obniżenie alimentów można złożyć, jeśli został już wydany wyrok co do wysokości alimentów. Strona wnioskująca o zmniejszenie kwoty alimentów zobowiązana jest do wykazania zmiany swojej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 138...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? Od kogo można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie, która ma do tego prawo. Środki utrzymania są to głównie środki potrzebne do zaspokojenia potrzeb życiowych, głównie zabezpieczenie finansowe w kwestii wyżywienia, mieszkania, odzieży, leków i środków higieny osobistej. W...