DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/baby-623417__340.jpg

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:00

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności.

Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie sprawy

Prace nad nowym projektem trwają. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Ich głównym założeniem jest to, aby dzieci po rozwodzie rodziców nie były pozbawione pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. Alimenty orzekane byłyby w uproszczony sposób, czyli w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Jakie dokumenty?

Nowy typ postępowania upraszcza procedurę uzyskania alimentów do niezbędnego minimum. Wniosek o alimenty natychmiastowe będą składane na prostym urzędowym formularzu. Sąd rozpoznawać będzie sprawę w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie będą potwierdzone dołączonym do pozwu oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o: uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie dzieci, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację – złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 Kodeksu karnego. Pozew w postępowaniu nakazowym Sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne przysługują dziecku, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wytoczyło powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość projektowanych świadczeń określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się: minimalne wynagrodzenie, ustalane na następny rok współczynnik dzietności oznaczający liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który na stronach internetowych ogłasza GUS. Te dane służą do ustalenia kwoty przeliczeniowej.

Algorytm przedstawia się następująco:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

W przypadku planów na ten rok alimenty natychmiastowe dla jednego dziecka wyniosą 500 zł, dla dwójki dzieci 900 zł, a dla trójki 1200 zł. Kwoty mają być waloryzowane.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Niedostatek warunkiem dochodzenia alimentów od małżonka

Po rozwodzie może wyniknąć sytuacja, gdzie jedno z byłych małżonków znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, niż sytuacja w czasie trwania małżeństwa. Alimenty od małżonka stanowią w takim wypadku szczególne wsparcie. Służą dostarczeniu środków utrzymania. Niedostatek jednego z byłych małżonków umożliwia dochodzenie alimentów od drugiego...

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa....

Świadczenie 500+ a wysokość alimentów

Kwestia świadczenia 500+ budziła do niedawna kontrowersje również w kwestii jego wpływu na wysokość alimentów. Zanim prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tej sprawie, do sądów wpływała lawina wniosków o obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. 500+ nie ma wpływu na alimenty Świadczenie 500 złotych na...

Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Część przestępstw ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Mowa o tak zwanych przestępstwach wnioskowych. Jakie do nich należą? Podstawową kwestią jest fakt, że nie można utożsamiać przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego z przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Gdy mowa o puli przestępstw wnioskowych, to postępowanie w...