DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/baby-623417__340.jpg

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt

Alimenty natychmiastowe – nowy projekt Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:00

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności.

Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie sprawy

Prace nad nowym projektem trwają. Prawdopodobnie nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Ich głównym założeniem jest to, aby dzieci po rozwodzie rodziców nie były pozbawione pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. Alimenty orzekane byłyby w uproszczony sposób, czyli w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Jakie dokumenty?

Nowy typ postępowania upraszcza procedurę uzyskania alimentów do niezbędnego minimum. Wniosek o alimenty natychmiastowe będą składane na prostym urzędowym formularzu. Sąd rozpoznawać będzie sprawę w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie będą potwierdzone dołączonym do pozwu oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego o: uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie dzieci, niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda, niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację – złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 Kodeksu karnego. Pozew w postępowaniu nakazowym Sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne przysługują dziecku, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wytoczyło powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość projektowanych świadczeń określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się: minimalne wynagrodzenie, ustalane na następny rok współczynnik dzietności oznaczający liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, który na stronach internetowych ogłasza GUS. Te dane służą do ustalenia kwoty przeliczeniowej.

Algorytm przedstawia się następująco:

  • 38% kwoty przeliczeniowej względem jednego dziecka,
  • 34,5% kwoty przeliczeniowej na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 31% kwoty przeliczeniowej na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 27,5% kwoty przeliczeniowej na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 24% kwoty przeliczeniowej na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

W przypadku planów na ten rok alimenty natychmiastowe dla jednego dziecka wyniosą 500 zł, dla dwójki dzieci 900 zł, a dla trójki 1200 zł. Kwoty mają być waloryzowane.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Nowe alimenty 2017. Skuteczne ściąganie.

Pod koniec minionego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma być ułatwieniem w egzekwowaniu alimentów. Ma być też utrudnieniem uchylania się od ich płacenia. W bieżącym roku obowiązek alimentacyjny okaże się więc skuteczniejszy w egzekwowaniu. Dzięki nowym przepisom alimenty 2017 trafią do zdecydowanie większej liczby dzieci,...

Obowiązek alimentacyjny - najważniejsze zagadnienia

Obowiązek alimentacyjny jest powinnością dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania osobie uprawnionej przez osobę zobowiązaną do alimentacji. Należy wiedzieć, że obowiązek ten wynika ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, jak również małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny – kolejność obciążenia Obowiązek alimentacyjny...

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...