DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/03/forest-house-3366523__340.jpg

Czym jest umowa dożywocia?

Czym jest umowa dożywocia? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:57

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna uregulowana w art. 908-916 Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy zbywcą i nabywcą nieruchomości. Nabywca w zamian za przeniesienie własności nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania.

Umowa dożywocia w praktyce

Nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie własności nieruchomości zobowiązuje się do przyjęcia zbywcy jako domownika, dostarczania mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić my własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Zbywcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Nabywcą nieruchomości może być każdy.

Zawarcie umowy dożywocia wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Brak takiej formy skutkuje nieważnością umowy.

Umowa dożywocia w praktyce wiąże się z utrzymywaniem bliskich kontaktów pomiędzy zbywcą a nabywcą nieruchomości. Dopóki relacje pomiędzy osobami są poprawne, wykonywanie obowiązków określonych w umowie nie stanowi problemu.

Pogarszające się stosunki między zbywcą a nabywcą nieruchomości a umowa dożywocia

Pogarszające się stosunki między zbywcą a nabywcą nieruchomości mogą być poważnym utrudnieniem w realizacji umownych obowiązków. W przypadku poważnych zakłóceń, utrudniających współegzystowanie stron, możliwe jest rozwiązaniem umowy dożywocia lub zmiana jej treści.

Niestety konflikt pomiędzy „dożywotnikiem” a nabywcą nieruchomości nie jest rzadki. Problemy mogą pojawić się z winy zbywcy, która może być spowodowana wiekiem lub postępem choroby. Do równie częstego powodu złych relacji pomiędzy stronami umowy należy też niewywiązywanie się nabywcy nieruchomości ze swoich obowiązków.

Warto wiedzieć, jakie sytuacje umożliwiają rozwiązanie umowy dożywocia, a jakie skutkują możliwością jej zmiany.

Zmiana umowy dożywocia

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Szczególne znaczenie ma zapis, że wysokość renty ma odpowiadać wartości uprawnień, jakie wynikają z umowy dożywocia, nie natomiast uzasadnionym potrzebom zbywcy nieruchomości.

Zmiana treści umowy dożywocia wymaga przeprowadzenia sprawy sądowej. Sąd określa nowe prawa i obowiązki stron na podstawie przeprowadzonych dowodów. Aneks do umowy musi zostać podpisany przez notariusza.

Zmiana umowy dożywocia jest możliwa wyłącznie za zgodnym porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Dożywocie jest bowiem prawem majątkowym osobistym, które jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu, Wygasa na skutek śmierci dożywotnika. Sąd może rozwiązań umowę dożywocia, gdy pomiędzy zbywcą a nabywcą nieruchomości wytworzą się takie stosunki, że nie można wymagać od stron dalszego pozostawania ze sobą w bezpośredniej styczności. Po uwzględnieniu żądania rozwiązania umowy o dożywocie, prawo dożywocia wygasa, a prawo własności nieruchomości przechodzi z powrotem na dożywotnika.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia tak samo jak umowa darowizny pozwala na przeniesienie własności nieruchomości. Jednakże w przypadku umowy dożywocia mamy do czynienia z przeniesieniem własności w zamian za ustanowienie prawa do dożywotniej opieki. Strony umowy dożywocia mają prawo do dowolnego kształtowania treści umowy, czyli określenia obowiązków nałożonych...

Jak przepisać majątek?

Zabezpieczenie przyszłości najbliższych osób jest zasadniczą kwestią. Warto wiedzieć, czy w tym wypadki konieczne jest spisanie testamentu, czy na przykład zdanie się na prawo spadkowe. Jak przepisać majątek? Jest to pytanie, którego odpowiedzią jest kilka możliwości. Oczywiście każda z nich niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Jak przekazać...