DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/stamp-2340247__340.png

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Co grozi za jej złamanie?

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Co grozi za jej złamanie? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:50:19

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje artykuł 11 ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w którym czytamy, że pod tym pojęciem rozumie się nieupublicznianie jakichkolwiek informacji związanych z technologią, organizacją czy strukturą przedsiębiorstwa, jak również informacji istotnych z gospodarczego punktu widzenia, które przedsiębiorca zdecydował się zachować w tajemnicy.

Tajemnica przedsiębiorstwa – kiedy mamy z nią do czynienia

Prawnicy podkreślają, że aby spełniać warunki powyższej definicji, informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa jeśli po pierwsze, nie jest ogłaszana na forum publicznym, po drugie, posiada wartość w sensie gospodarczym oraz po trzecie, zostały podjęte działania w celu jej ochrony. W sprawach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa bardzo istotne jest, aby wszystkie te przesłanki zostały spełnione jednocześnie. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, sąd będzie miał podstawę aby uznać, że dana informacja znamion tajemnicy przedsiębiorstwa nie nosiła, a tym samym jej rozpowszechnienie nie było przestępstwem.

Należy pamiętać, że w myśl powyższej definicji ochronie podlegają „informacje” czyli dane mogące występować w formie zapisu – notatki odręcznej, maszynopisu, fotografii, rysunku czy też zapisu elektronicznego ale nie tylko. „Informacją” w tym sensie jest również wiadomość przekazana ustnie i przez konkretną osobę zapisana „w pamięci”.

Tajemnica przedsiębiorstwa – zasady jej zachowania

Zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa powinny zostać zawarte w umowie o pracę. Warto upewnić się, czy taki zapis w danym kontrakcie widnieje, bowiem granica pomiędzy tym, co pracownik postrzega za wiedzę specjalistyczną, a tym, co pracodawca uzna za tajemnicę przedsiębiorstwa może być niezwykle płynna i łatwa do przekroczenia. Specjaliści radzą więc, aby do umowy o pracę, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, wprowadzić szczegółowe zapisy i definicje informacji poufnych, których rozpowszechniania pracodawca kategorycznie sobie nie życzy.

Złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa

Złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje w momencie, w którym pracownik przekaże stronie trzeciej lub wykorzysta na własną rękę informacje określone jako poufne. Takie działanie określane jest mianem nieuczciwej konkurencji. Z obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa pracownik nie jest zwolniony automatycznie wraz z wygaśnięciem umowy o pracę – zakaz nieuczciwej konkurencji utrzymuje się trzy lata od złożenia wypowiedzenia.

Pracownik, który ujawni informację poufną mus liczyć się z konsekwencjami. Przede wszystkim czeka go rozwiązanie umowy o pracę, najczęściej ze skutkiem natychmiastowym, prawdopodobnie w trybie dyscyplinarnym. Możliwe, ze pracodawca będzie dochodził zadośćuczynienia z tytułu strat poniesionych w wyniku ujawnienia danej informacji. Jeśli w postępowaniu sądowym uda się mu dowieść, że pracownik działał celowo, wówczas prawdopodobnie kwota odszkodowania będzie proporcjonalnie wysoka do wyrządzonych strat.

Wszystkie

Podobne artykuły

Czy prokurator musi dotrzymywać tajemnicy?

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków każdego radcy prawnego i adwokata jest zachowywanie dla siebie powierzanych im przez klientów informacji. Obowiązek ten jest dyktowany nie tylko moralnością, ale również faktycznymi przepisami prawnymi. Wbrew pozorom, nie dotyczy on tylko i wyłącznie prawników, ale również prokuratorów. Tajemnica...