DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/12/baby-1151351__340-2.jpg

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej?

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:59:05

W sytuacji, w jakiej znajduje się pozwany o alimenty, zmuszony jest on do opracowania odpowiedniego planu działania. Aby przygotować się do rozprawy sądowej, należy wziąć pod uwagę zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze to przygotowanie argumentacji. Pozwany o alimenty musi odnieść się do żądań i treści zeznań drugiego z rodziców sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem wnoszącego pozew o alimenty.

Negocjacja wysokości alimentów

Pozwany o alimenty na rozprawie sądowej ma prawo negocjować wysokość alimentów proponowanych przez drugiego rodzica dziecka. Wysokość ich jest uzależniona od wielu czynników, a sędziowie mają w tej kwestii różne poglądy. Sąd nie bierze pod uwagę wyłącznie dochodów pozwanego o alimenty, ale jego możliwości zarobkowe oraz majątkowe pozwanego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sprawie alimentów

  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
  3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Czym są usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe?

Powyższe pojęcia oznaczają przede wszystkim to, że nie ma jednego kryterium odniesienia. W każdej sprawie ustalane są one indywidualnie. Pojęcia te oznaczają też istotne cechy osoby uprawnionej do alimentacji, jak i sytuację zobowiązanego. Warto pamiętać, że dzieci mają prawo do takiej samej stopy życiowej jak rodzice. Zapis odnosi się zarówno do sytuacji, gdy dzieci mieszkają wspólnie z rodzicami, jak i wtedy, gdy rodzice żyją oddzielnie, a małoletni mieszkają z jednym z nich.

Usprawiedliwione potrzeby dzieci

Sąd ustalając alimenty dla dziecka, a dokładnie ich wysokość, bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości zobowiązanego rodzica. Do takich potrzeb należą potrzeby związane z: wyżywieniem, edukacją, zdrowiem, wypoczynkiem, rekreacją oraz zakupem środków higieny oraz odzieży. Pozwany o alimenty musi być świadomy tego, że sąd będzie badał jego zarobki, możliwości ich uzyskania, jak i stan posiadania. Pozwany zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z pracy oraz deklaracji podatkowych. Co więcej, sąd może uznać, że jeśli pozwany o alimenty nie jest w stanie łożyć określonej kwoty comiesięcznych alimentów, a posiada majątek ruchomy lub nieruchomy, powinien dokonać jego spieniężenia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty? To nie takie trudne!

...

Komu płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności

Należy pamiętać, że dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat, jest nadal uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do ich płacenia, musi wywiązywać się obowiązku do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Komu powinno się płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności? Jest to zasadne pytanie,...

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego. To samo...

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...