DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/12/baby-1151351__340-2.jpg

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej?

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:59:05

W sytuacji, w jakiej znajduje się pozwany o alimenty, zmuszony jest on do opracowania odpowiedniego planu działania. Aby przygotować się do rozprawy sądowej, należy wziąć pod uwagę zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze to przygotowanie argumentacji. Pozwany o alimenty musi odnieść się do żądań i treści zeznań drugiego z rodziców sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem wnoszącego pozew o alimenty.

Negocjacja wysokości alimentów

Pozwany o alimenty na rozprawie sądowej ma prawo negocjować wysokość alimentów proponowanych przez drugiego rodzica dziecka. Wysokość ich jest uzależniona od wielu czynników, a sędziowie mają w tej kwestii różne poglądy. Sąd nie bierze pod uwagę wyłącznie dochodów pozwanego o alimenty, ale jego możliwości zarobkowe oraz majątkowe pozwanego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sprawie alimentów

  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
  3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Czym są usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe?

Powyższe pojęcia oznaczają przede wszystkim to, że nie ma jednego kryterium odniesienia. W każdej sprawie ustalane są one indywidualnie. Pojęcia te oznaczają też istotne cechy osoby uprawnionej do alimentacji, jak i sytuację zobowiązanego. Warto pamiętać, że dzieci mają prawo do takiej samej stopy życiowej jak rodzice. Zapis odnosi się zarówno do sytuacji, gdy dzieci mieszkają wspólnie z rodzicami, jak i wtedy, gdy rodzice żyją oddzielnie, a małoletni mieszkają z jednym z nich.

Usprawiedliwione potrzeby dzieci

Sąd ustalając alimenty dla dziecka, a dokładnie ich wysokość, bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości zobowiązanego rodzica. Do takich potrzeb należą potrzeby związane z: wyżywieniem, edukacją, zdrowiem, wypoczynkiem, rekreacją oraz zakupem środków higieny oraz odzieży. Pozwany o alimenty musi być świadomy tego, że sąd będzie badał jego zarobki, możliwości ich uzyskania, jak i stan posiadania. Pozwany zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z pracy oraz deklaracji podatkowych. Co więcej, sąd może uznać, że jeśli pozwany o alimenty nie jest w stanie łożyć określonej kwoty comiesięcznych alimentów, a posiada majątek ruchomy lub nieruchomy, powinien dokonać jego spieniężenia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi...

Niedostatek warunkiem dochodzenia alimentów od małżonka

Po rozwodzie może wyniknąć sytuacja, gdzie jedno z byłych małżonków znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, niż sytuacja w czasie trwania małżeństwa. Alimenty od małżonka stanowią w takim wypadku szczególne wsparcie. Służą dostarczeniu środków utrzymania. Niedostatek jednego z byłych małżonków umożliwia dochodzenie alimentów od drugiego...

Alimenty na dziecko – o jaką kwotę należy się ubiegać?

Gdy partner lub była żona nie chcą łożyć na byłe dzieci, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń. Ponieważ w pozwie składanym do sądu konieczne jest wskazanie wysokości alimentów, niezbędne jest wcześniejsze określenie potrzeb dziecka. W jaki sposób to zrobić? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków...

Roszczenie małżonka o alimenty

Z uwagi na to, że na małżonkach spoczywa obowiązek wzajemnej pomocy, który powstaje w momencie zawarcia małżeństwa, już do pozwu o rozwód małżonek może dołączyć wniosek o alimenty na siebie od byłego małżonka. Może zrobić to również w czasie trwania toczącej się sprawy rozwodowej. W sprawach o powyższe roszczenia alimentacyjne istotny wpływ...