DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/12/baby-1151351__340-2.jpg

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej?

Pozwany o alimenty – przygotowanie do rozprawy sądowej? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:59:05

W sytuacji, w jakiej znajduje się pozwany o alimenty, zmuszony jest on do opracowania odpowiedniego planu działania. Aby przygotować się do rozprawy sądowej, należy wziąć pod uwagę zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze to przygotowanie argumentacji. Pozwany o alimenty musi odnieść się do żądań i treści zeznań drugiego z rodziców sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem wnoszącego pozew o alimenty.

Negocjacja wysokości alimentów

Pozwany o alimenty na rozprawie sądowej ma prawo negocjować wysokość alimentów proponowanych przez drugiego rodzica dziecka. Wysokość ich jest uzależniona od wielu czynników, a sędziowie mają w tej kwestii różne poglądy. Sąd nie bierze pod uwagę wyłącznie dochodów pozwanego o alimenty, ale jego możliwości zarobkowe oraz majątkowe pozwanego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sprawie alimentów

  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
  3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Czym są usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe?

Powyższe pojęcia oznaczają przede wszystkim to, że nie ma jednego kryterium odniesienia. W każdej sprawie ustalane są one indywidualnie. Pojęcia te oznaczają też istotne cechy osoby uprawnionej do alimentacji, jak i sytuację zobowiązanego. Warto pamiętać, że dzieci mają prawo do takiej samej stopy życiowej jak rodzice. Zapis odnosi się zarówno do sytuacji, gdy dzieci mieszkają wspólnie z rodzicami, jak i wtedy, gdy rodzice żyją oddzielnie, a małoletni mieszkają z jednym z nich.

Usprawiedliwione potrzeby dzieci

Sąd ustalając alimenty dla dziecka, a dokładnie ich wysokość, bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości zobowiązanego rodzica. Do takich potrzeb należą potrzeby związane z: wyżywieniem, edukacją, zdrowiem, wypoczynkiem, rekreacją oraz zakupem środków higieny oraz odzieży. Pozwany o alimenty musi być świadomy tego, że sąd będzie badał jego zarobki, możliwości ich uzyskania, jak i stan posiadania. Pozwany zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z pracy oraz deklaracji podatkowych. Co więcej, sąd może uznać, że jeśli pozwany o alimenty nie jest w stanie łożyć określonej kwoty comiesięcznych alimentów, a posiada majątek ruchomy lub nieruchomy, powinien dokonać jego spieniężenia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty na dziecko i małżonka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o wysokości alimentów, jakie małżonkowie są zobowiązani łożyć na wspólne dzieci. W tym samym orzeczeniu może znaleźć się informacja o zasądzonych alimentach dla jednego ze współmałżonków. Kiedy to możliwe? Jakie dokumenty należy złożyć? Najprościej mówiąc, alimenty to regularne świadczenia (najczęściej w formie...

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci

W prawie przewidziane są regulacje umożliwiające wystąpienie rodziców o alimenty od dzieci. Należy pamiętać bowiem, że obowiązek alimentacyjny występuje w różnych konfiguracjach, a alimenty dla rodziców znajdują potwierdzenie w przepisach art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dla rodziców od dzieci – art. 128 oraz art. 132...

Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów jest możliwe po przeprowadzeniu sprawy sądowej lub na podstawie ugody zawartej przez strony. Sprawę o obniżenie alimentów można złożyć, jeśli został już wydany wyrok co do wysokości alimentów. Strona wnioskująca o zmniejszenie kwoty alimentów zobowiązana jest do wykazania zmiany swojej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 138...

Obowiązek alimentacyjny - najważniejsze zagadnienia

Obowiązek alimentacyjny jest powinnością dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania osobie uprawnionej przez osobę zobowiązaną do alimentacji. Należy wiedzieć, że obowiązek ten wynika ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, jak również małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny – kolejność obciążenia Obowiązek alimentacyjny...