DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/directory-973992_960_720-2.jpg

Roszczenie małżonka o alimenty

Roszczenie małżonka o alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:23:23

Z uwagi na to, że na małżonkach spoczywa obowiązek wzajemnej pomocy, który powstaje w momencie zawarcia małżeństwa, już do pozwu o rozwód małżonek może dołączyć wniosek o alimenty na siebie od byłego małżonka. Może zrobić to również w czasie trwania toczącej się sprawy rozwodowej. W sprawach o powyższe roszczenia alimentacyjne istotny wpływ ma treść wyroku rozwodowego.

Wpływ winy na roszczenie alimentacyjne

Małżonek może żądać od drugiego małżonka alimentów, gdy sąd ustalił:

    • winę obojga małżonków
    • wyrok rozwodowy bez orzekania od winie
    • winę po stronie drugiego małżonka

W dwóch pierwszych sytuacjach gdzie małżonek żąda od drugiego dostarczania środków utrzymania, sąd bierze pod uwagę jego usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka, który ma płacić alimenty. Poza tym żądający alimentów małżonek musi pozostawać w niedostatku, np. nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych, które pozwalają mu na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Kwestia ta jednak wymaga przedstawienia dowodów przez uprawnionego.
W ostatnim wypadku, gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka uprawniony nie musi przedstawiać przesłanki niedostatku. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest wykazanie, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Musi on również przedstawić swoje usprawiedliwione potrzeby, mając na uwadze swoją stopę życiową w czasie małżeństwa.

Ograniczenia czasowe zobowiązania alimentacyjnego

Jeśli małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny względem małżonka wygasa po okresie 5 lat od orzeczenia rozwodu. W przypadku szczególnych okoliczności sąd może okres ten przedłużyć.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczeń czasowych.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa z chwilą zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez zobowiązanego do alimentacji obowiązek nie wygasa. Może mieć on jedynie wpływ na wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co z alimentami podczas epidemii koronawirusa?

Temat alimentów w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2 budzi ogromne zainteresowanie. Obydwie strony mają w tej kwestii swoje racje zarówno rodzic, który jest zobowiązany do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, jak i rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Już po kilku tygodniach trwania epidemii do komorników zaczęli zgłaszać się dłużnicy alimentacyjni,...

Alimenty nie tylko od byłego małżonka

Powszechnie wiadomo, że obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców względem dzieci oraz osobę winną rozpadu małżeństwa wobec byłego współmałżonka. Nie każdy jednak wie, że o alimenty od dziecka mogą starać się rodzice (a nawet macocha i ojczym, jeżeli uczestniczyli w jego wychowaniu ), od rodziców i dziadków – dzieci, a od siebie nawzajem –...

Co wybrać? Rozwód czy separacja?

Aby podjąć decyzję rozwód czy separacja, konieczne jest poznanie istoty tych dwóch instytucji. Wybierając rozwód decydujemy się na rozwiązanie małżeństwa. Separacją jest natomiast czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Rozkład pożycia, różnice pomiędzy rozwodem a separacją Aby uzyskać separację wystarczy uznanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił...

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? Od kogo można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie, która ma do tego prawo. Środki utrzymania są to głównie środki potrzebne do zaspokojenia potrzeb życiowych, głównie zabezpieczenie finansowe w kwestii wyżywienia, mieszkania, odzieży, leków i środków higieny osobistej. W...