DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/directory-973992_960_720-2.jpg

Roszczenie małżonka o alimenty

Roszczenie małżonka o alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:23:23

Z uwagi na to, że na małżonkach spoczywa obowiązek wzajemnej pomocy, który powstaje w momencie zawarcia małżeństwa, już do pozwu o rozwód małżonek może dołączyć wniosek o alimenty na siebie od byłego małżonka. Może zrobić to również w czasie trwania toczącej się sprawy rozwodowej. W sprawach o powyższe roszczenia alimentacyjne istotny wpływ ma treść wyroku rozwodowego.

Wpływ winy na roszczenie alimentacyjne

Małżonek może żądać od drugiego małżonka alimentów, gdy sąd ustalił:

    • winę obojga małżonków
    • wyrok rozwodowy bez orzekania od winie
    • winę po stronie drugiego małżonka

W dwóch pierwszych sytuacjach gdzie małżonek żąda od drugiego dostarczania środków utrzymania, sąd bierze pod uwagę jego usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka, który ma płacić alimenty. Poza tym żądający alimentów małżonek musi pozostawać w niedostatku, np. nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych, które pozwalają mu na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Kwestia ta jednak wymaga przedstawienia dowodów przez uprawnionego.
W ostatnim wypadku, gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka uprawniony nie musi przedstawiać przesłanki niedostatku. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest wykazanie, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Musi on również przedstawić swoje usprawiedliwione potrzeby, mając na uwadze swoją stopę życiową w czasie małżeństwa.

Ograniczenia czasowe zobowiązania alimentacyjnego

Jeśli małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny względem małżonka wygasa po okresie 5 lat od orzeczenia rozwodu. W przypadku szczególnych okoliczności sąd może okres ten przedłużyć.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczeń czasowych.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa z chwilą zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez zobowiązanego do alimentacji obowiązek nie wygasa. Może mieć on jedynie wpływ na wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty na dorosłe dziecko

W polskim prawie nie ma ustanowionej górnej granicy wiekowej, według której względem dziecka wygasa obowiązek alimentacyjny. Rodzice mają obowiązek pomagać nawet dorosłemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Są jednak pewne ograniczenia, o których poniżej. Dorosłe dziecko uczące się Przyjmuje się, że dorosłym dzieckiem...

Niedostatek warunkiem dochodzenia alimentów od małżonka

Po rozwodzie może wyniknąć sytuacja, gdzie jedno z byłych małżonków znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, niż sytuacja w czasie trwania małżeństwa. Alimenty od małżonka stanowią w takim wypadku szczególne wsparcie. Służą dostarczeniu środków utrzymania. Niedostatek jednego z byłych małżonków umożliwia dochodzenie alimentów od drugiego...

Alimenty natychmiastowe - nowy projekt

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności. Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie...

Obniżenie i podwyższenie alimentów

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne wypłacane osobie uprawnionej przez zobowiązanego. Określona kwota pieniężna ma zapewniać uprawnionemu zaspokajanie potrzeb egzystencjonalnych. W przypadku alimentów dla dziecka zalicza się do nich nie tylko środki utrzymania, ale też wychowania. Jeśli obowiązek alimentacyjny pozostający po stronie...