DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/11/hammer-1537123__340-2.jpg

O kosztach spraw cywilnych

O kosztach spraw cywilnych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2017-11-10 18:54:05

Decydując się na założenie sprawy w sądzie, trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów sądowych. Zasady i ich tryby pobierania w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku. Ustawa określa także zasady zwrotu kosztów sądowych, wysokość opłat, zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania, jak również rozkładania ich na raty oraz odraczania terminu zapłaty należności sądowych. Sprawdź, czego dokładnie dotyczą koszty spraw cywilnych.

Co podlega opłacie sądowej?

Opłacie sądowej podlegają poniższe czynności:

 • pozew,
 • apelacja i zażalenie,
 • skarga kasacyjna,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • interwencja główna i uboczna,
 • wniosek ( o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, o wpis w KRS i w rejestrze zastawów oraz o zmianę u wykreślenie tych wpisów),
 • skarga (o wznowienie postępowania, o uchylenie wyroku sądu polubownego, na orzeczenie referendarza sądowego, na czynności komornika).

Koszty spraw cywilnych – jakie rodzaje?

Jeśli chodzi o koszty spraw cywilnych, wyróżnia się trzy rodzaje opłat sądowych.

 1. Opłata stała – dotyczy spraw o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych spraw o prawa majątkowe. Opłata ta nie jest zależna od wartości przedmiotu sporu ani też wartości przedmiotu zaskarżenia. Może wynieść od minimum 30 zł do 5000 zł.
 1. Opłata stosunkowa – dotyczy spraw o prawa majątkowe. Wynosi ona 5%, a w postępowaniu grupowym 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Mieści się w zakresie 30 zł do 100 000 zł.
 1. Opłata podstawowa – dotyczy spraw, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej czy tymczasowej. Należy pamiętać o zasadzie, że pobranie opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Minimalnie może wynieść 30 zł.

Rodzaj spraw a opłaty sądowe

Wielkość pobieranej opłaty sądowej jest uzależniona także od rodzaju sprawy cywilnej.

Całą opłatę sądową pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części.

¾ opłaty sądowej pobiera się za wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

½ opłaty sądowej pobierana jest za wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

¼ opłaty sądowej należy uiścić w ramach złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz pozwu w postępowaniu nakazowym.

Piąta część opłaty sądowej pobiera się od interwencji ubocznej oraz zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wszystkie

Podobne artykuły