DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/10/clause-215513__340-2.jpg

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:02:48

Zakończenie małżeństwa niesie ze sobą jasne możliwości dla małżonków, którzy mogą wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. W ramach rozpadu nieformalnego związku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i cywilny nie przewiduje przepisów, które odnosiłyby się do niej. Sądy najczęściej przyjmują jako podstawę prawną rozliczeń bezpodstawne wzbogacenie.

Rozliczenie konkubinatu – Sąd Najwyższy i Sądy Apelacyjne

Do rozliczenia konkubinatu nie można stosować ani wprost, ani przez analogię przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych. W przeciwieństwie bowiem do związku małżeńskiego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, w przypadku konkubinatu z samego faktu wspólnego pożycia stron, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, nie wynika domniemanie współwłasności poszczególnych rzeczy.

Warto pamiętać jednak, że roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia można dochodzić wyłącznie w sytuacji, jeśli brak jest innej podstawy prawnej.

Rozliczenie konkubinatu – przepisy i współwłasności

Rzeczy nabyte w czasie nieformalnego związku wspólną wolą nabycia ich na współwłasność stają się przedmiotami objętymi współwłasnością w częściach ułamkowych, do których należy stosować odpowiednie przepisy K.C. o współwłasności.

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu na podstawie przepisów o nakładach na cudzą rzecz

Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

Samoistny posiadacz może, przywracając stan poprzedni, zabrać przedmioty, które połączył z rzeczą, chociażby stały się jej częściami składowymi.

Jednakże gdy połączenia dokonał samoistny posiadacz w złej wierze albo samoistny posiadacz w dobrej wierze po chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, właściciel może przyłączone przedmioty zatrzymać, zwracając samoistnemu posiadaczowi ich wartość i koszt robocizny albo sumę odpowiadającą zwiększeniu wartości rzeczy.

Konkubinat jak spółka cywilna

Sądy zdecydowanie rzadko traktują konkubinat jako spółkę cywilną. Mówi się o niej wtedy, gdy partnerzy prowadzili w czasie trwania konkubinatu wspólny biznes.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zakończenie konkubinatu a konsekwencje

Konkubinat to związek nieformalny. Zakończenie konkubinatu jest trudne do rozliczenia, gdyż nie stosuje się w jego przypadku przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych. Polskie prawo nie przewiduje w tej kwestii żadnych odpowiednich procedur. Majątek nabyty w trakcie konkubinatu pozostaje odrębną własnością każdej ze stron. Dowiedz...