DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/10/baby-22194_960_720-2.jpg

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Uznanie a ustalenie ojcostwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-10-16 00:33:08

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Uznanie ojcostwa

Następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadcza, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka musi potwierdzić oświadczenie jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia ojca. Następstwem uznania ojcostwa powstaje z mocą wsteczną stosunek prawno-rodzinny pomiędzy ojcem a dzieckiem. Po stronie ojca natomiast powstaje władza rodzicielska.

Ustalenie ojcostwa

Jeśli nie dojdzie do uznania ojcostwa, istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową z powództwem o ustalenie ojcostwa. Żądanie może złożyć domniemany ojciec dziecka, dziecko lub matka dziecka.

W sprawach o ustalenie ojcostwa stosuje się zwykle dowód z badań DNA.

Na ustalenie ojcostwa decyduje się zazwyczaj matka dziecka, gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Z ustaleniem ojcostwa można jednocześnie żądać od domniemanego ojca dziecka świadczeń alimentacyjnych.

Żądanie o ustalenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Dziecko lub matka dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa domniemanemu ojcu dziecka. Gdy ojciec nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. W przypadku gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ograniczenie a zawieszenie władzy rodzicielskiej

Czego dotyczy władza rodzicielska? Ze względu na to, że dziecko do ukończenia pełnoletności nie jest w stanie samo decydować o sobie, jest nieporadne i potrzebuje wychowania, dbałości o jego zdrowie, dorastania w poczuciu bezpieczeństwa oraz ochrony przed złym wpływem nieodpowiedniego otoczenia, od momentu jego narodzin pozostaje pod władzą...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona? Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub...

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka. Co powinien...