DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/child-544316__180-2.jpg

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:13:12

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka, dlatego ich posunięcia majątkowe nie mogą być ryzykowne.

Co to jest zarząd?

Zarząd majątkiem dziecka to wszelkiego rodzaju dyspozycje oraz czynności prawne i procesowe dotyczące majątku dziecka. Majątkiem małoletniego może być odziedziczony spadek, darowizna. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Jednakże dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają prawnej możliwości rozporządzania takimi przedmiotami bez zgody rodziców. W tym wypadku chodzi o zamianę lub darowanie przedmiotów innej osobie.

Podział czynności zarządu majątkiem dziecka

Powyższe czynności dzieli się na:

  • czynności zwykłego zarządu
  • czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

W pierwszym przypadku każdy z rodziców może podejmować czynności samodzielnie. Jednakże rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Czynności zwykłego zarządu to zwykle bieżące sprawy dotyczące zwykłego korzystania z przedmiotów majątkowych dziecka. W przypadku odziedziczonej przez dziecko nieruchomości będzie to np. opłacanie wydatków na lokal (czynsz, prą, gaz).

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd i wymagającymi zgody sądu opiekuńczego będą: zbycie lub zrzeczenie się nieruchomości należącej do majątku dziecka, a także inne czynności, jak np. podział nieruchomości, zaciągnięcie pożyczek na jej remont. Wypłata znacznej kwoty z rachunku dziecka to również czynności przekraczające zwykły zakres zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu opiekuńczego

Tylko rodzice mają prawo złożenia do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli władza rodzicielska przyznana jest tylko jednemu z nich, tylko on może sprawować zarząd majątkiem dziecka i wystąpić z wnioskiem do sądu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, jak również o kontaktach dziecka z rodzicami. Ustalenie kontaktów z dzieckiem dokonywane jest przez sąd na wniosek rodziców, który może wpłynąć do sądu także po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Sąd rozstrzyga tę kwestię po wysłuchaniu...

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać co ma ono do powiedzenia i jakie są jego życzenia. Zgodnie z ustaleniami Konwencji o...

Alimenty na dziecko – o jaką kwotę należy się ubiegać?

Gdy partner lub była żona nie chcą łożyć na byłe dzieci, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń. Ponieważ w pozwie składanym do sądu konieczne jest wskazanie wysokości alimentów, niezbędne jest wcześniejsze określenie potrzeb dziecka. W jaki sposób to zrobić? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków...