DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/child-544316__180-2.jpg

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:13:12

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka, dlatego ich posunięcia majątkowe nie mogą być ryzykowne.

Co to jest zarząd?

Zarząd majątkiem dziecka to wszelkiego rodzaju dyspozycje oraz czynności prawne i procesowe dotyczące majątku dziecka. Majątkiem małoletniego może być odziedziczony spadek, darowizna. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Jednakże dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają prawnej możliwości rozporządzania takimi przedmiotami bez zgody rodziców. W tym wypadku chodzi o zamianę lub darowanie przedmiotów innej osobie.

Podział czynności zarządu majątkiem dziecka

Powyższe czynności dzieli się na:

  • czynności zwykłego zarządu
  • czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

W pierwszym przypadku każdy z rodziców może podejmować czynności samodzielnie. Jednakże rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Czynności zwykłego zarządu to zwykle bieżące sprawy dotyczące zwykłego korzystania z przedmiotów majątkowych dziecka. W przypadku odziedziczonej przez dziecko nieruchomości będzie to np. opłacanie wydatków na lokal (czynsz, prą, gaz).

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd i wymagającymi zgody sądu opiekuńczego będą: zbycie lub zrzeczenie się nieruchomości należącej do majątku dziecka, a także inne czynności, jak np. podział nieruchomości, zaciągnięcie pożyczek na jej remont. Wypłata znacznej kwoty z rachunku dziecka to również czynności przekraczające zwykły zakres zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu opiekuńczego

Tylko rodzice mają prawo złożenia do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli władza rodzicielska przyznana jest tylko jednemu z nich, tylko on może sprawować zarząd majątkiem dziecka i wystąpić z wnioskiem do sądu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej?...

Władza rodzicielska dla obojga rodziców po rozwodzie

Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może powierzyć wykonywanie jej obojgu rodzicom, jeśli jednak przedstawią oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy, jak i utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Władza rodzicielska dla obojga rodziców Aby sąd mógł orzec władzę rodzicielską dla obojga...