DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/02/burglar-1216195_960_720-2.jpg

Odpowiedzialność karna nieletniego

Odpowiedzialność karna nieletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:17:55

Odpowiedzialność karna nieletnich uregulowana jest głównie w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksie karnym.

Wiek a odpowiedzialność

Czyn zabroniony popełniony przez osoby, które nie ukończyły 13 lat sąd traktuje jako przejaw demoralizacji nieletniego. Może zastosować wobec niego środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia sąd również stosuje wobec niego środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jeżeli jednak ukończył on 15 lat, a dopuścił się poniższych czynów może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym. Są nimi:

 • zamach na życie Prezydenta
 • zabójstwo
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu
 • spowodowania niebezpiecznych zdarzeń, np. pożar
 • piractwo (kontrola nad statkiem wodnym lub powietrznym)
 • katastrofa w ruchu lądowym
 • gwałt zbiorowy
 • wzięcie zakładnika
 • rozbój

Gdy sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia sąd stosuje przepisy kodeksu karnego. Wyjątkowo, jeśli czyn jest występkiem sąd może zastosować zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, które są przewidziane dla nieletnich.

Jaka kara dla nieletniego w świetle prawa karnego?

Wymierzanie kary nieletniemu ma na celu jego wychowanie. Wobec nieletniego sprawcy nie może zostać orzeczona kara przekraczająca dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrożenia. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Demoralizacją jest zespół różnych negatywnych zachowań manifestowanych przez nieletnich występujących systematycznie i mających utrwalony charakter.
Czynem karalnym jest czyn zabroniony przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie określone w artykułach: 51, 69, 74, 76, 85, 122 kodeksu wykroczeń.
Wobec nieletniego sąd rodzinny może:

 • udzielić upomnienia
 • zobowiązać nieletniego do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia
 • ustanowić nadzór rodziców lub opiekuna
 • zastosować nadzór kuratora
 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów
 • orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej lub zakładzie poprawczym
Wszystkie

Podobne artykuły

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Adopcja a dziedziczenie

Dziecko adoptowane ma prawo dziedziczyć po swoich rodzicach. Zasada ta działa również w drugą stronę – osoby, które dokonały adopcji mają prawo do dziedziczenia po dziecku. Jak sytuacja wygląda w przypadku adopcji niepełnej? Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje przysposobienia – pełne i niepełne. Do pierwszej sytuacji dochodzi wówczas, gdy „adoptowany...

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać co ma ono do powiedzenia i jakie są jego życzenia. Zgodnie z ustaleniami Konwencji o...

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, jak również o kontaktach dziecka z rodzicami. Ustalenie kontaktów z dzieckiem dokonywane jest przez sąd na wniosek rodziców, który może wpłynąć do sądu także po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Sąd rozstrzyga tę kwestię po wysłuchaniu...