DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/03/baby-499976_960_720-2.jpg

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-03-02 16:00:59

Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 85

„ Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”.

„Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

Dobro dziecka a terminy objęte ustawą

Domniemania ojcostwa mogą być obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Sąd bierze pod uwagę głównie dobro dziecka, dlatego też kodeks wprowadza ścisłe terminy wniesienia powództwa:

  • matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka
  • domniemany ojciec (mąż matki dziecka) powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dowie się o urodzeni dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności
  • dziecko po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jego osiągnięcia
  • jeśli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również prokurator. Może on wystąpić z powództwem w każdym czasie.

Gdzie wnieść pozew?

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa sądem właściwym jest sąd rejonowy odpowiedni do miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego, wówczas sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa udział bierze prokurator.

Uzasadnienie pozwu, koszt postępowania

Uzasadnienie pozwu musi zawierać wszystkie okoliczności, z których wynika, że domniemany ojciec nie może być ojcem dziecka matki. Można posłużyć się opinią biegłych z przeprowadzonych badań DNA lub wnioskować o postanowienie Sądu na przeprowadzenie takich badań. Dowodami mogą być również: bezpłodność lub nieobecność męża matki w okresie koncepcyjnym.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł.

Wszystkie

Podobne artykuły