DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hand-819279_960_720-2.jpg

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-21 10:25:42

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych.

Jaka forma umowy alimentacyjnej?

Umowę alimentacyjną strony mogą zawrzeć w dowolnej formie. Będzie więc ona ważna zarówno, gdy zostanie ona zawarta w formie ustnej jak i pisemnej. Zaleca się jednak z uwagi na dowodowe cele zawierać ją w formie pisemnej.

Najpowszechniejszą formą zawierania umowy alimentacyjnej jest akt notarialny. Jest to zabezpieczenie dla uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Akt notarialny może bowiem stanowić tytuł egzekucyjny. Jeśli zobowiązany do alimentacji nie wywiązuje się z obowiązku, uprawniony może złożyć akt notarialny do sądu i złożyć wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Umowa alimentacyjna w takim wypadku będzie stanowiła tytuł wykonawczy i podstawę do wszczęcia procedury komorniczej.

Co musi zawierać umowa o alimenty?

  • datę i miejsce zawarcia umowy
  • określenie stron, tj. zobowiązanego i uprawnionego (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery pesel)
  • ustalenie postaci alimentów (kwoty lub w naturze)
  • określenie częstotliwości i daty uiszczania świadczenia alimentacyjnego
  • formę płatności alimentów
  • własnoręczne podpisy stron umowy

Umowa alimentacyjna powinna zawierać ponadto informacje dotyczące możliwości wprowadzenia zmian, w przypadku usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentacji lub możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty na dorosłe dziecko

W polskim prawie nie ma ustanowionej górnej granicy wiekowej, według której względem dziecka wygasa obowiązek alimentacyjny. Rodzice mają obowiązek pomagać nawet dorosłemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Są jednak pewne ograniczenia, o których poniżej. Dorosłe dziecko uczące się Przyjmuje się, że dorosłym dzieckiem...

Alimenty wstecz

Alimenty to świadczenia mające na celu zaspokojenie bieżących potrzeb osoby uprawnionej, nie – przeszłych i zaspokojonych. Czy alimenty wstecz są możliwe? Jeśli powód nie przedstawi dowodów na istnienie niezaspokojonych potrzeb uprawnionego, Sąd zasądzi alimenty od daty wniesienia powództwa. Co do zasady, roszczenie alimentacyjne jest formułowane...

Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów jest możliwe po przeprowadzeniu sprawy sądowej lub na podstawie ugody zawartej przez strony. Sprawę o obniżenie alimentów można złożyć, jeśli został już wydany wyrok co do wysokości alimentów. Strona wnioskująca o zmniejszenie kwoty alimentów zobowiązana jest do wykazania zmiany swojej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 138...

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Drogą do realizacji tego roszczenia jest droga postępowania sądowego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka nie jest uzależnione od osiągnięcia przez nie konkretnie określonego wieku. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie wygasa też z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności....