DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hand-819279_960_720-2.jpg

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-21 10:25:42

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych.

Jaka forma umowy alimentacyjnej?

Umowę alimentacyjną strony mogą zawrzeć w dowolnej formie. Będzie więc ona ważna zarówno, gdy zostanie ona zawarta w formie ustnej jak i pisemnej. Zaleca się jednak z uwagi na dowodowe cele zawierać ją w formie pisemnej.

Najpowszechniejszą formą zawierania umowy alimentacyjnej jest akt notarialny. Jest to zabezpieczenie dla uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Akt notarialny może bowiem stanowić tytuł egzekucyjny. Jeśli zobowiązany do alimentacji nie wywiązuje się z obowiązku, uprawniony może złożyć akt notarialny do sądu i złożyć wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Umowa alimentacyjna w takim wypadku będzie stanowiła tytuł wykonawczy i podstawę do wszczęcia procedury komorniczej.

Co musi zawierać umowa o alimenty?

  • datę i miejsce zawarcia umowy
  • określenie stron, tj. zobowiązanego i uprawnionego (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery pesel)
  • ustalenie postaci alimentów (kwoty lub w naturze)
  • określenie częstotliwości i daty uiszczania świadczenia alimentacyjnego
  • formę płatności alimentów
  • własnoręczne podpisy stron umowy

Umowa alimentacyjna powinna zawierać ponadto informacje dotyczące możliwości wprowadzenia zmian, w przypadku usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentacji lub możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas procesu

...

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Pozew do sądu z żądaniem ustalenia ojcostwa może złożyć matka, dziecko, a także domniemany ojciec dziecka. Jest to możliwe do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Trzeba pamiętać, że niemożliwe jest złożenie pozwu po śmierci dziecka. Istotną informacją jest to, iż domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który współżył...

Alimenty natychmiastowe - nowy projekt

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności. Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie...