DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/credit-squeeze-522549_960_720-2.jpg

Długi w małżeństwie a podział majątku

Długi w małżeństwie a podział majątku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-17 10:15:03

Długi małżonków nie są składnikiem majątku wspólnego. Znaczy to tyle, że nie podlegają podziałowi pomiędzy małżonków w ramach podziału majątku wspólnego. Za długi odpowiedzialny jest całym swoim majątkiem osobistym małżonek, który zaciągnął dług. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, o którym poniżej.

Ważne powody

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, do których należą:

  • wyżywienie,
  • ubranie
  • mieszkanie
  • ochrona zdrowia
  • rozwój duchowy
  • rozwój kulturalny
  • wychowanie dzieci
  • rachunki za mieszkanie w tym za energię elektryczną, gaz i wodę
  • naprawa urządzeń domowych

Z ważnych powodów sąd może postanowić na żądanie jednego z małżonków, że tylko jeden małżonek jest za te zobowiązania odpowiedzialny – ten, który je zaciągnął. Sąd może wyłączyć bowiem jednego małżonka od odpowiedzialności za zobowiązania, jeśli drugi z małżonków prowadził rozrzutny tryb życia, był nieporadny życiowo, działał lekkomyślnie lub został częściowo ubezwłasnowolniony.

Co z pożyczkami i kredytami po rozwodzie?

W wypadku, gdy zobowiązania zostały zaciągnięte z innych powodów, niż te wyżej wymienione, czyli takich, które nie są związane z zaspokajaniem potrzeb rodziny, każdy z małżonków odpowiada indywidualnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy O ustawowym ustroju majątkowym...

Rozwód, podział majątku i... kredyt hipoteczny

Nie zawsze huczne wesele i zaciągnięcie kredytu hipotecznego musi być ostatecznym przypieczętowaniem miłości dwójki ludzi. Co w przypadku rozwodu? Czy kredyt hipoteczny jest dzielony tak, jak wspólny majątek, czy może prawo w zupełnie inny sposób rozwiązuje tę kwestię? Co i jak w praktyce? Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód mogą...

Jaka część majątku nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Przy rozwodzie majątek wspólnie zgromadzony przez małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Inaczej jest w przypadku majątku osobistego małżonków, który każdy zgromadził przed zawarciem związku małżeńskiego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami – z mocy ustawy – wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona...

Podział majątku wspólnego a wina rozkładu pożycia

Kwestie rozwodu nie mają wpływu na sposób podziału majątku wspólnego. Nie zawsze dochodzi do orzekania o winie. Jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą rozwodu bez orzekania winy, Sąd zaniecha orzekania. Niemniej jednak jeśli w sprawie o rozwód zostanie orzeczona wina, nie oznacza to, że winny małżonek będzie w gorszej sytuacji, jeśli...