DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/credit-squeeze-522549_960_720-2.jpg

Długi w małżeństwie a podział majątku

Długi w małżeństwie a podział majątku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-17 10:15:03

Długi małżonków nie są składnikiem majątku wspólnego. Znaczy to tyle, że nie podlegają podziałowi pomiędzy małżonków w ramach podziału majątku wspólnego. Za długi odpowiedzialny jest całym swoim majątkiem osobistym małżonek, który zaciągnął dług. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, o którym poniżej.

Ważne powody

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, do których należą:

  • wyżywienie,
  • ubranie
  • mieszkanie
  • ochrona zdrowia
  • rozwój duchowy
  • rozwój kulturalny
  • wychowanie dzieci
  • rachunki za mieszkanie w tym za energię elektryczną, gaz i wodę
  • naprawa urządzeń domowych

Z ważnych powodów sąd może postanowić na żądanie jednego z małżonków, że tylko jeden małżonek jest za te zobowiązania odpowiedzialny – ten, który je zaciągnął. Sąd może wyłączyć bowiem jednego małżonka od odpowiedzialności za zobowiązania, jeśli drugi z małżonków prowadził rozrzutny tryb życia, był nieporadny życiowo, działał lekkomyślnie lub został częściowo ubezwłasnowolniony.

Co z pożyczkami i kredytami po rozwodzie?

W wypadku, gdy zobowiązania zostały zaciągnięte z innych powodów, niż te wyżej wymienione, czyli takich, które nie są związane z zaspokajaniem potrzeb rodziny, każdy z małżonków odpowiada indywidualnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...

Rozwód – praktyczne informacje

Małżeństwo, a dokładniej mąż lub żona mogą zażądać rozwodu wtedy, gdy nastąpił pomiędzy nimi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W tym celu należy złożyć pozew do wydziału cywilnego rodzinnego sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Sąd orzeka rozwód z winy męża, żony bądź obu...

Umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków to czynność mająca na celu rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Podział majątku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi osobami mającymi udziały w majątku wspólnym lub na mocy orzeczenia sądu. Szybki, umowny podział majątku wspólnego Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku...

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy O ustawowym ustroju majątkowym...