DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/credit-squeeze-522549_960_720-2.jpg

Długi w małżeństwie a podział majątku

Długi w małżeństwie a podział majątku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-17 10:15:03

Długi małżonków nie są składnikiem majątku wspólnego. Znaczy to tyle, że nie podlegają podziałowi pomiędzy małżonków w ramach podziału majątku wspólnego. Za długi odpowiedzialny jest całym swoim majątkiem osobistym małżonek, który zaciągnął dług. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, o którym poniżej.

Ważne powody

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, do których należą:

  • wyżywienie,
  • ubranie
  • mieszkanie
  • ochrona zdrowia
  • rozwój duchowy
  • rozwój kulturalny
  • wychowanie dzieci
  • rachunki za mieszkanie w tym za energię elektryczną, gaz i wodę
  • naprawa urządzeń domowych

Z ważnych powodów sąd może postanowić na żądanie jednego z małżonków, że tylko jeden małżonek jest za te zobowiązania odpowiedzialny – ten, który je zaciągnął. Sąd może wyłączyć bowiem jednego małżonka od odpowiedzialności za zobowiązania, jeśli drugi z małżonków prowadził rozrzutny tryb życia, był nieporadny życiowo, działał lekkomyślnie lub został częściowo ubezwłasnowolniony.

Co z pożyczkami i kredytami po rozwodzie?

W wypadku, gdy zobowiązania zostały zaciągnięte z innych powodów, niż te wyżej wymienione, czyli takich, które nie są związane z zaspokajaniem potrzeb rodziny, każdy z małżonków odpowiada indywidualnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków już po ustaniu wspólności majątkowej jest częstym problemem. Strony nie mają wiedzy na temat tego, z jakimi żądaniami mogą wystąpić. Co warto wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Z punktu widzenia małżonków, którzy rozwiedli się, ważne jest, że żądanie podziału majątku wspólnego nigdy...

Najważniejsze kwestie przy podziale majątku

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest nawiązanie stosunków nie tylko o charakterze osobistym, ale też majątkowym. Najważniejszą zasadą określoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że udziały w majątku wspólnym pozostają równe. Wspólność majątkowa, która powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, ustaje na skutek rozwodu lub śmierci...

Jaka część majątku nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Przy rozwodzie majątek wspólnie zgromadzony przez małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Inaczej jest w przypadku majątku osobistego małżonków, który każdy zgromadził przed zawarciem związku małżeńskiego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami – z mocy ustawy – wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona...

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...