DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/11/keyboard-621830__180-2.jpg

Czym jest oszustwo?

Czym jest oszustwo? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-09-03 10:24:57

Oszustwo jest pojęciem prawa karnego, polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez jeden z poniższych sposobów:

  • wprowadzenie tej osoby w błąd
  • wyzyskanie błędu
  • wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania

Oszustwo może być przestępstwem popełnionym tylko umyślnie. Niekorzystne rozporządzenie mieniem to pogorszenie sytuacji majątkowej rozporządzającego, jest ono szerszym pojęciem od szkody.

Wprowadzenie w błąd polega na tym, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy. Jest to oszustwo czynne.

Z kolei wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę istniejących już niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby pokrzywdzonej. Jest to oszustwo bierne.

Niezdolność pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranych czynności to sytuacja, w której pokrzywdzony nie ma rozeznania co do podejmowanych transakcji. Niezdolność może być trwała jak na przykład choroba psychiczna pokrzywdzonego lub przemijająca wynikająca z przejściowej choroby.

Oszustwo komputerowe

Wpływ na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmiana, usunięcie albo wprowadzenie nowy zapisów danych informatycznych, które mają na celu uzyskanie korzyści majątkowych lub wyrządzenie szkody innej osobie.

Oszustwo kredytowe

Przedłożenie podrobionego, przerobionego lub poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania dla siebie lub dla kogo innego od banku, np.: kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia gwarancji, świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, uzyskania wsparcia finansowego.

Oszustwo ubezpieczeniowe

Oszustwo ubezpieczeniowe to spowodowanie zdarzenia w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Karze nie podlega osoba, jeśli przed wszczęciem postępowanie karnego zapobiegła wypłacie tego odszkodowania.

Oszustwo podatkowe

Oszustwo podatkowe to usiłowanie wprowadzenia w błąd organu podatkowego lub płatnika. Polega na podaniu przez podatnika nieprawdy lub zatajeniu prawdy bądź też niezawiadomieniu o zmianie danych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Oszustwo w rozumieniu kodeksu karnego polega na doprowadzeniu innej osoby niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem podlega karze...