DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/ubezwlasnowlnienie-2.jpg

Skutki prawne ubezwłasnowolnienia

Skutki prawne ubezwłasnowolnienia Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Skutkiem ubezwłasnowolnienia jest całkowite lub częściowe pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych. Przez zdolność do czynności prawnych rozumie się zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Zdolność do czynności prawnych jest więc zdolnością do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Mamy więc do czynienia z dwoma rodzajami ubezwłasnowolnienia:

 • ubezwłasnowolnieniem całkowitym
 • ubezwłasnowolnieniem częściowym

Przesłanki ubezwłasnowolnienia

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Aby osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 13 lat mogła być ubezwłasnowolniona całkowicie, a w przypadku osoby pełnoletniej również i częściowo, musi zostać stwierdzona u niej:

 • choroba psychiczna
 • niedorozwój umysłowy
 • innego rodzaju zaburzenie psychiczne szczególnie pijaństwo lub narkomania

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą względem wobec siebie podejmować żadnych czynności prawnych, np.:

 • zawierać umów sprzedaży
 • zawierać związku małżeńskiego
 • głosować
 • przyjąć ani dać spadek
 • przyjąć darowiznę
 • podjąć pracę
 • podejmować decyzje o swoim leczeniu

W przypadku, gdy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona dokona czynności prawnej, czynność ta jest nieważna. W przypadku, gdy osoba ta zawarła umowę w drobnych sprawach dnia codziennego, np. zakup pieczywa, to jeśli nie jest ona rażąco krzywdząca dla ubezwłasnowolnionego, umowa ta staje się ważna w chwili jej wykonania.

Osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie przydzielony zostaje opiekun, który w jej imieniu podejmuje różne decyzje prawne.

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą zawierać umowy w bieżących sprawach, np. robić drobne zakupy, iść samemu do lekarza, podjąć pracę i dysponować swoim wynagrodzeniem. Nie mogą jednak dokonywać czynności prawnych nie mieszczących się w zakresie drobnych spraw życia codziennego, np. kupić, sprzedać mieszkanie (nieruchomość), sporządzić testament.

Osobie ubezwłasnowolnionej częściowo przydzielony zostaje kurator.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek może złożyć: małżonek, krewni w linii prostej (dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator okręgowy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać się o zachowek. Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej Osoba ubezwłasnowolniona...