money-548948__340

Wynagrodzenie za pracę jako majątek wspólny

Wynagrodzenie za pracę należy do majątku wspólnego małżonków. Wynika z tego, że z wynagrodzenia może korzystać również współmałżonek. Zgodnie z artykułem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oprócz pobieranego wynagrodzenia za pracę w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą również dochody z innej działalności zarobkowej małżonków.

Szeroko pojęte wynagrodzenie

Źródłem wynagrodzenia mogą być umowy cywilnoprawne, na przykład umowa zlecenia czy umowa o dzieło. To samo dotyczy renty inwalidzkiej lub emerytury. Premie, wszelkie dodatkowe składniki obok wynagrodzenia zasadniczego to także majątek wspólny małżonków.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ujęte jest pojęcie pobranego wynagrodzenia, które nie wchodzi w skład majątku wspólnego. W tym wypadku decyduje data jego pobrania.

Nagrody naukowe, literackie, artystyczne, uzyskane na konkursach nie wliczają się do wynagrodzenia. Tak więc nie wchodzą w skład majątku wspólnego.

Podobne artykuły

Czym jest majątek osobisty małżonka

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska obejmująca trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony majątek osobisty męża majątek wspólny Majątek wspólny to taki, który jest przez nich gromadzony...

Wysokość udziałów w majątku wspólnym

Treść przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak wysokość udziałów w majątku wspólnym nie zawsze musi być równa. Małżonkowie, jak również spadkobiercy małżonków mogą żądać, aby ustalenie...