DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/dog-1561943__340.jpg

Obniżenie i podwyższenie alimentów

Obniżenie i podwyższenie alimentów Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:53:55

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne wypłacane osobie uprawnionej przez zobowiązanego. Określona kwota pieniężna ma zapewniać uprawnionemu zaspokajanie potrzeb egzystencjonalnych. W przypadku alimentów dla dziecka zalicza się do nich nie tylko środki utrzymania, ale też wychowania. Jeśli obowiązek alimentacyjny pozostający po stronie dłużnika alimentacyjnego przewyższa jego możliwości finansowe, może on założyć sprawę o obniżenie alimentów. Gdy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, uległy zmianie, wierzyciel alimentacyjny (osoba, której przysługują alimenty) może założyć sprawę o podwyższenie alimentów. W przypadku małoletniego dziecka powództwo w jego imieniu wnosi rodzic.

Obniżenie i podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Kwota alimentów nie jest orzekana przez sąd na zawsze. Aby można było wnieść powództwo o obniżenie lub podwyższenie alimentów, musi dojść do tzw. zmiany stosunków. Należy pamiętać, że o wysokości alimentów będą decydowały uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Sąd na sprawie, przy wydaniu wyroku bierze pod uwagę przede wszystkim właśnie te dwa czynniki.

Dla sukcesu sprawy najważniejsza jest dokładna argumentacja tego, że nastąpiła zmiana. Sąd będzie wymagał konkretnych wyjaśnień, co zmieniło się od ostatniego wyroku w sprawie alimentacyjnej. Tylko dzięki dokładnemu przedstawieniu nowych okoliczności, można ustrzec się od oddalenia powództwa przez sąd.

Kiedy możliwe jest obniżenie alimentów?

Do obniżenia alimentów może dojść tylko na podstawie zmiany sytuacji. Może ona dotyczyć zarówno zdolności majątkowych lub zarobkowych stron, jak i zakresu uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Niezmiernie ważne jest to, że zmiana stosunków powinna mieć istotny i trwały charakter.

Obniżenie alimentów – jakie argumenty?

Sąd może obniżyć wysokość alimentów, gdy zobowiązany do ich płacenia:

  • został zwolniony z dobrze płatnej pracy i nie ma szans na zatrudnienie na podobnych warunkach (nie dotyczy zwolnienia z przyczyn leżących po stronie osoby zwolnionej z pracy),
  • poważnie i długotrwale się rozchorował,
  • założył nową rodzinę i urodziło mu się kolejne dziecko/dzieci.

Zmiana stosunków, na podstawie których sąd obniży alimenty, nie musi dotyczyć osoby zobowiązanej do alimentacji. Może mieć związek z nowymi zdolnościami majątkowymi uprawnionego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dziecko zaczęło otrzymywać stypendium, podjęło dodatkową pracę zarobkową, otrzymało spadek lub darowiznę.

Kiedy sąd nie obniża alimentów?

Sąd nie obniża alimentów z uwagi na osiągnięcie pełnoletności dziecka. Jeśli pełnoletnie dziecko uczy się, nadal jest uprawnione do otrzymywania środków zapewniających mu wszystkie potrzeby egzystencjonalne.

Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Sąd orzeknie podwyższenie alimentów i ustali nową ich kwotę, gdy warunki, na podstawie których ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, uległy zmianie. Warunkami tymi są możliwości majątkowe lub zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bądź zakres uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Jakie argumenty w sprawie o podwyższenie alimentów?

Oto przykładowe argumenty, które uzasadniają podwyższenie alimentów. Zobowiązany do płacenia alimentów:

  • dostał podwyżkę,
  • zmienił pracę na lepiej płatną,
  • spłacił ciążące na nim zobowiązanie finansowe (kredyt hipoteczny),
  • powrócił do zdrowia, a jednocześnie ma możliwość podjęcia pracy,
  • odziedziczył spadek,
  • posiada dziecko/dzieci, które się usamodzielniły finansowo.

Podwyższenie alimentów najczęściej argumentowane jest w praktyce wyższymi wraz z wiekiem uzasadnionymi potrzeby uprawnionego. Chodzi o pasje, zainteresowania, edukację, potrzeby kulturalne oraz rozrywkę. Nie bez znaczenia dla sądu ma również sytuacja, gdy rodzic, z którym mieszka dziecko, traci pracę lub się rozchorowuje. Pozostałymi okolicznościami mogą być konieczność remontu mieszkania/domu, zakup nowego umeblowania dla dziecka czy podwyższenie czynszu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą rozwiązania jest zachowanie równej relacji...

Usprawiedliwione potrzeby dziecka a alimenty

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale też od możliwości zarobkowych zobowiązanego. Bardzo ważną kwestią przy ustalaniu wysokości świadczenia jest sprecyzowanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, które z potrzeb są usprawiedliwione, a które do nich...

Alimenty wstecz

Alimenty to świadczenia mające na celu zaspokojenie bieżących potrzeb osoby uprawnionej, nie – przeszłych i zaspokojonych. Czy alimenty wstecz są możliwe? Jeśli powód nie przedstawi dowodów na istnienie niezaspokojonych potrzeb uprawnionego, Sąd zasądzi alimenty od daty wniesienia powództwa. Co do zasady, roszczenie alimentacyjne jest formułowane...