DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/03/feet-2.jpg

Zmiana nazwiska dziecka – w jakich wypadkach?

Zmiana nazwiska dziecka – w jakich wypadkach? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:14:28

W polskim prawie do zmiany nazwiska małoletniemu dziecku wymagana jest zgoda obojga rodziców. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Kiedy zmiana nazwiska dziecka?

Zmiana nazwiska dziecka możliwa jest na określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska zasadach. Można dokonać jej wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
  • na imię lub nazwisko używane
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

W przypadku zmiany nazwiska jednego z rodziców istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecku jednakże tylko za zgodą drugiego z rodziców. Zgoda nie jest potrzebna, gdy drugi z rodziców nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, jest nieznany lub nie żyje. Rodzic wyraża zgodę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą bądź w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Osoby, które zamieszkują poza granicami naszego kraju, zgodę mogą wyrazić za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebne jest również wyrażenie zgody przez dziecko. Procedura złożenia zgody jest identyczna, jak w przypadku zgody składanej przez rodzica.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka następuje na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek musi być złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (dziecka), w którego imieniu działa przedstawiciel ustawowy. Do wniosku dołączyć należy zupełny akt urodzenia małoletniego dziecka oraz odpis zupełny aktu małżeństwa. Ponadto do wniosku dołącza się wszelkie dokumenty, które uzasadniają zmianę nazwiska.

Wszystkie

Podobne artykuły