DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/euro-1144835_960_720-2.jpg

Kiedy wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka?

Kiedy wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:19:21

Jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Przesłanka wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Powyższa przesłanka wypływa z zaniedbań względem art. 27 k.r.o:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Tak więc powyższy obowiązek obciąża każdego z małżonków w zależności od jego sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Zakres przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny rozpatrywany jest nie tylko z uwagi na siły i możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków, znaczenie mają również dochody, jakie każdy z nich mógłby osiągać, gdyby w pełni wykorzystał swoje możliwości.

Sądowy nakaz

Małżonek przeciwko któremu ma zostać wydany nakaz sądowy wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka , ma prawo złożyć przed sądem wyjaśnienia. Nakaz ten obejmuje wynagrodzenie za pracę, premie, dodatki do wynagrodzenia, deputaty pracownicze.

Pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia pracowniczego do rąk innej osoby bez nakazu sądowego lub pełnomocnictwa.

Wniosek

Jeśli jeden z małżonków pozostaje we wspólnym pożyciu, lecz nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd na stosowny wniosek drugiego małżonka może nakazać, by wynagrodzenie za pracę było w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Wniosek ten musi zostać uzasadniony, np. brakiem zainteresowania małżonka względem płatności rachunków, zobowiązań kredytowych, zakupu rzeczy niezbędnych dla dzieci wypływający z np. alkoholizmu, narkomanii czy też innych uzależnień oraz poparty dowodami, jak zaświadczenie z pracy o wysokości zarobków współmałżonka, zeznania świadków, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

Ustanie wspólnego pożycia małżonków

Mimo ustania wspólnego pożycia małżonków postanowienie sądu nadal zachowuje swoją moc. Nakaz wypłaty można uchylić na wniosek każdego z małżonków.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak ustalić możliwości zarobkowe i sytuację majątkową zobowiązanego do alimentów?

Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego dziecka i możliwości zarobkowych oraz sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica. Pisząc pozew, konieczne jest odniesienie się do tej przesłanki. Należy podać wszelkie znane informacje, które ułatwiają określenie sytuacji życiowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Co...