DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/analysis-1010888_960_720-2.jpg

Na czym polega przewlekłość postępowania?

Na czym polega przewlekłość postępowania? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-01-11 17:39:35

Przewlekłość postępowania będzie miała miejsce, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia faktycznych i prawnych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd zawsze rozpoznaje skargę na przewlekłość postępowania oceniając:

 • prawidłowość i terminowość czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego
 • charakter sprawy
 • stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy
 • znaczenie samej sprawy dla strony skarżącej
 • rozstrzygniętych w sprawie zagadnień
 • zachowania się strony, która wniosła skargę na przewlekłość postępowania

O przewlekłości mówi się, gdy zdarzenia czy stany są nadmiernie rozciągnięte w czasie, rozwleczone lub przedłużają się.

Skarga na przewlekłość postępowania

Jeśli w sprawie zaszły okoliczności, które wskazują na przewlekłość postępowania, wówczas można złożyć skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania. Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie, który kolejno przekazuje skargę sądowi właściwemu do jej rozpoznania. W przypadku postępowania egzekucyjnego skargę składa się do sądu właściwego do jej rozpoznania.

Istnieje również możliwość zawarcia żądań:

 • wydania sądowi lub prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności
 • zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej

Skarga musi spełniać wymagania pisma procesowego. Musi więc zawierać:

 • oznaczenie sądu
 • oznaczenie sprawy, której zarzucana jest przewlekłość
 • oznaczenie skarżącego
 • oznaczenie rodzaju pisma
 • datę
 • podpis

Przy czym należy pamiętać, że skarga nie spełniająca powyższych wymagań jest odrzucana przz sąd bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wszystkie

Podobne artykuły