DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/barbed-wire-765484_960_720-2.jpg

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności

O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-10-28 22:23:29

Aby skazany i odbywający karę pozbawienia wolności mógł skorzystać z tytułowej instytucji, musi złożyć do sądu wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Podlega on opłacie w wysokości 80 zł. Skazany nie musi składać wniosku osobiście, może to zrobić również ustanowiony obrońca.

Kiedy odroczenie może mieć miejsce?

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w dwóch wypadkach:

  • choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. Przy czym za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Istotne jest więc dołączenie do wniosku stosownych dowodów w postaci dokumentacji lekarskiej.
  • jeżeli natychmiastowe wykonanie tej kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Przy czym za zbyt ciężkie skutki uważa się sytuację, w której osadzenie skazanego w więzieniu powoduje oczywiste, rażące i niesprawiedliwe pogorszenie sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, osobistej skazanego lub jego rodziny. Ponadto pogorszenie to mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na szkodę skazanego lub jego rodziny (choroba lub inwalidztwo).

Skazany może powoływać się również na konieczność:

  • niezbędnej pomocy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  • zapewnienia utrzymania rodzinie
  • potrzebę ukończenia szkoły
  • różne zdarzenia losowe

Okres odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności

Sąd może udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Może ono być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć jednego roku. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. W tym celu należy złożyć wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, który jest wolny od opłat.

Obowiązki osoby odroczonej od wykonywania kary pozbawienia wolności

Sąd może zobowiązać skazanego do:

  • podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej
  • zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu
  • poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji
  • uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych
Wszystkie

Podobne artykuły