DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-611582_960_720xyyyyyy-2.jpg

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-09-22 15:06:56

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi sytuacjami.

Roszczenia alimentacyjne nie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb bieżących uprawnionego. Zaniedbanie w tym względzie może doprowadzić więc do sytuacji, w której sąd nie uzna dochodzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa. Jedynie szczególne wypadki, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe na pokrycie ich kosztów względem osób trzecich, mogą stanowić dla sądu przesłankę do orzeczenia, że roszczenie alimentacyjne nie wygasło. Terminowe występowanie na drogę sądową jest więc najodpowiedniejszym rozwiązaniem tej kwestii.

Roszczenia alimentacyjne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Po upływie tego terminu zobowiązany do płacenia alimentów może uchylić się od jego spełnienia. Trzyletni bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany każdą czynnością, która ma na celu wyegzekwowanie zaległości. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a nawet innego organu czy też zawarte ugodą przedawniają się dopiero z upływem dziesięciu lat.

Ważny art. 121 kodeksu cywilnego

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Treść artykułu dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Władzę rodzicielską rodzice sprawują nad dzieckiem aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Przedawnienie rozpocznie się wobec tego dopiero po ukończeniu przez dziecko 18 lat, a z roszczeniem alimentacyjnym będzie ono mogło wystąpić nawet 3 lata po osiągnięciu pełnoletności.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej a roszczenia alimentacyjne

Jeśli władza rodzicielska została rodzicowi ograniczona nie wpływa to na wstrzymanie biegu terminu przedawnienia roszczeń dzieci przeciwko rodzicom. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej alimenty ustalone na drodze sądownej ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od momentu ich wymagalności.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jakie pytania stawia sąd na rozprawie alimentacyjnej?

Rodzice objęci są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę możliwości środków wychowania względem swoich dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest to tzw. świadczenie alimentacyjne. Jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć w tej sprawie tak, by dziecko nie było stratne na ich rozstaniu, najlepszym rozwiązaniem...

Niedostatek warunkiem dochodzenia alimentów od małżonka

Po rozwodzie może wyniknąć sytuacja, gdzie jedno z byłych małżonków znajduje się w gorszej sytuacji finansowej, niż sytuacja w czasie trwania małżeństwa. Alimenty od małżonka stanowią w takim wypadku szczególne wsparcie. Służą dostarczeniu środków utrzymania. Niedostatek jednego z byłych małżonków umożliwia dochodzenie alimentów od drugiego...

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Drogą do realizacji tego roszczenia jest droga postępowania sądowego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka nie jest uzależnione od osiągnięcia przez nie konkretnie określonego wieku. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie wygasa też z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności....

Alimenty wstecz

Alimenty to świadczenia mające na celu zaspokojenie bieżących potrzeb osoby uprawnionej, nie – przeszłych i zaspokojonych. Czy alimenty wstecz są możliwe? Jeśli powód nie przedstawi dowodów na istnienie niezaspokojonych potrzeb uprawnionego, Sąd zasądzi alimenty od daty wniesienia powództwa. Co do zasady, roszczenie alimentacyjne jest formułowane...