DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-611582_960_720xyyyyyy-2.jpg

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-09-22 15:06:56

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi sytuacjami.

Roszczenia alimentacyjne nie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb bieżących uprawnionego. Zaniedbanie w tym względzie może doprowadzić więc do sytuacji, w której sąd nie uzna dochodzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa. Jedynie szczególne wypadki, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe na pokrycie ich kosztów względem osób trzecich, mogą stanowić dla sądu przesłankę do orzeczenia, że roszczenie alimentacyjne nie wygasło. Terminowe występowanie na drogę sądową jest więc najodpowiedniejszym rozwiązaniem tej kwestii.

Roszczenia alimentacyjne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Po upływie tego terminu zobowiązany do płacenia alimentów może uchylić się od jego spełnienia. Trzyletni bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany każdą czynnością, która ma na celu wyegzekwowanie zaległości. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a nawet innego organu czy też zawarte ugodą przedawniają się dopiero z upływem dziesięciu lat.

Ważny art. 121 kodeksu cywilnego

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Treść artykułu dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Władzę rodzicielską rodzice sprawują nad dzieckiem aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Przedawnienie rozpocznie się wobec tego dopiero po ukończeniu przez dziecko 18 lat, a z roszczeniem alimentacyjnym będzie ono mogło wystąpić nawet 3 lata po osiągnięciu pełnoletności.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej a roszczenia alimentacyjne

Jeśli władza rodzicielska została rodzicowi ograniczona nie wpływa to na wstrzymanie biegu terminu przedawnienia roszczeń dzieci przeciwko rodzicom. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej alimenty ustalone na drodze sądownej ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od momentu ich wymagalności.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci

W prawie przewidziane są regulacje umożliwiające wystąpienie rodziców o alimenty od dzieci. Należy pamiętać bowiem, że obowiązek alimentacyjny występuje w różnych konfiguracjach, a alimenty dla rodziców znajdują potwierdzenie w przepisach art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dla rodziców od dzieci – art. 128 oraz art. 132...

Nowe alimenty 2017. Skuteczne ściąganie.

Pod koniec minionego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma być ułatwieniem w egzekwowaniu alimentów. Ma być też utrudnieniem uchylania się od ich płacenia. W bieżącym roku obowiązek alimentacyjny okaże się więc skuteczniejszy w egzekwowaniu. Dzięki nowym przepisom alimenty 2017 trafią do zdecydowanie większej liczby dzieci,...

Alimenty natychmiastowe - nowy projekt

Do Sejmu wpłynął nowy projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań mających przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Alimenty natychmiastowe orzekane byłyby w uproszczony sposób, co znacząco skróciłoby czas oczekiwania na zasądzenie alimentów przez Sąd i uprościło formalności. Alimenty natychmiastowe – szybkie rozpatrzenie...

Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów jest możliwe po przeprowadzeniu sprawy sądowej lub na podstawie ugody zawartej przez strony. Sprawę o obniżenie alimentów można złożyć, jeśli został już wydany wyrok co do wysokości alimentów. Strona wnioskująca o zmniejszenie kwoty alimentów zobowiązana jest do wykazania zmiany swojej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 138...