DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-611582_960_720xyyyyyy-2.jpg

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-09-22 15:06:56

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi sytuacjami.

Roszczenia alimentacyjne nie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb bieżących uprawnionego. Zaniedbanie w tym względzie może doprowadzić więc do sytuacji, w której sąd nie uzna dochodzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa. Jedynie szczególne wypadki, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe na pokrycie ich kosztów względem osób trzecich, mogą stanowić dla sądu przesłankę do orzeczenia, że roszczenie alimentacyjne nie wygasło. Terminowe występowanie na drogę sądową jest więc najodpowiedniejszym rozwiązaniem tej kwestii.

Roszczenia alimentacyjne stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Po upływie tego terminu zobowiązany do płacenia alimentów może uchylić się od jego spełnienia. Trzyletni bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany każdą czynnością, która ma na celu wyegzekwowanie zaległości. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a nawet innego organu czy też zawarte ugodą przedawniają się dopiero z upływem dziesięciu lat.

Ważny art. 121 kodeksu cywilnego

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Treść artykułu dotyczy również roszczeń alimentacyjnych. Władzę rodzicielską rodzice sprawują nad dzieckiem aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Przedawnienie rozpocznie się wobec tego dopiero po ukończeniu przez dziecko 18 lat, a z roszczeniem alimentacyjnym będzie ono mogło wystąpić nawet 3 lata po osiągnięciu pełnoletności.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej a roszczenia alimentacyjne

Jeśli władza rodzicielska została rodzicowi ograniczona nie wpływa to na wstrzymanie biegu terminu przedawnienia roszczeń dzieci przeciwko rodzicom. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej alimenty ustalone na drodze sądownej ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od momentu ich wymagalności.

Wszystkie

Podobne artykuły

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego. To samo...

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci

W prawie przewidziane są regulacje umożliwiające wystąpienie rodziców o alimenty od dzieci. Należy pamiętać bowiem, że obowiązek alimentacyjny występuje w różnych konfiguracjach, a alimenty dla rodziców znajdują potwierdzenie w przepisach art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dla rodziców od dzieci – art. 128 oraz art. 132...

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych. Jaka forma umowy...