Artykuły

Procedura wniesienia kasacji

dodano:

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący stronom od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę i dopiero wówczas skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Z uwagi na skomplikowany charakter...

Intercyza. Co warto wiedzieć?

dodano:

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków.Intercyza to małżeńska umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę zwykle podpisuje się przed zawarciem małżeństwa. Jednak można spisać ją również w czasie jego trwania, przy...

Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie

dodano:

Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska, które noszone było przed zawarciem małżeństwa. W samym wyroku sąd nie może zamieścić takiego orzeczenia. Niemniej jednak po dopełnieniu określonych formalności małżonek, który zmienił swoje nazwisko wraz z zawarciem związku małżeńskiego może powrócić do dawnego nazwiska. Zmiana nazwiska po rozwodzie...

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

dodano:

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym jest instytucją uregulowaną w artykule 203 k.p.k. Określona została tutaj podstawa przeprowadzenia badań psychiatrycznych wraz z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.Przepis art. 259 § 2 (przesłanki odstąpienia od...

Negatywne przesłanki rozwodu

dodano:

Sąd nie zawsze orzeknie rozwód. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje negatywne przesłanki rozwodu. Są to przesłanki, których wystąpienie pomimo istnienia przesłanek pozytywnych – nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, powoduje wykluczenie możliwości orzeczenia rozwodu. Poniżej znajdą Państwo ich dokładne omówienie. Dobro...

Wszystko o mediacji rodzinnej

dodano:

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie...

Separacja a dziedziczenie

dodano:

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując kwestię...

Władza rodzicielska dla obojga rodziców po rozwodzie

dodano:

Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może powierzyć wykonywanie jej obojgu rodzicom, jeśli jednak przedstawią oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy, jak i utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Władza rodzicielska dla obojga rodziców Aby sąd mógł orzec władzę rodzicielską dla obojga rodziców,...

Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym

dodano:

W myśl art. 177 kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć odpowiednie zeznania. Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym jest wyjątkiem. Komu przysługuje prawo odmowy składania zeznań? Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, przy czym prawo to trwa mimo ustania małżeństwa...

Nowe świadczenie rodzinne 2017

dodano:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła w życie z początkiem 2017 roku. Zgodnie z jej przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych. Aby uzyskać świadczenie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba muszą powstać...