Artykuły

Odpowiedzialność karna lekarza – błąd w sztuce lekarskiej

dodano:

Jeśli lekarz postąpi niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz nie zachowa należytej ostrożności, może w ten sposób zagrozić zdrowiu, jak i życiu pacjentów. Za taki błąd medyczny lekarz ponosi odpowiedzialność karną. W tym wypadku w grę wchodzą przepisy art. 160 k.k. oraz art. 162 k.k. Termin błędu medycznego nie jest zdefiniowany ustawowo, niemniej...

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

dodano:

Oszustwo w rozumieniu kodeksu karnego polega na doprowadzeniu innej osoby niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem podlega karze pozbawienia...

Nieruchomość przez zasiedzenie – jak przejąć?

dodano:

Nieruchomość można kupić. Można nabyć ją także przez zasiedzenie po wieloletnim posiadaniu. Aby jednak zasiedzieć nieruchomość, należy posiadać ją jako posiadacz samoistny, co oznacza, że włada nią jak właściciel i traktuje jako własną. Nieruchomość przez zasiedzenie to posiadanie i wyrażanie zamiaru wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela...

Rozwód a choroba jednego z małżonków

dodano:

Orzeczenie rozwodu następuje przez wyrok sądu. Wyrok zapada wtedy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia przy jednoczesnym braku negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba małżonka uniemożliwiająca uzyskanie rozwodu. Co innego oznacza jednak w tym wypadku sytuacja, w której małżonek jest chory...

Rozwód a kredyt

dodano:

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozwodu. Małżonkowie w tej sytuacji mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. Niemniej jednak należy pamiętać, że kwestia rozwód a kredyt nie jest rozpatrywana przez sąd i nie zajmuje się on dzieleniem wspólnych długów małżonków. Zobowiązanie małżonków posiada charakter solidarny, co oznacza, że nadal są...

Pełnomocnik w postępowaniu karnym

dodano:

Przepisy prawa przewidują, że pełnomocnik w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia to adwokat lub radca prawny. W charakterze pełnomocnika obok tych osób mogą występować także osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. W tym wypadku pełnomocnik lub obrońca musi być jednak osobą godną zaufania i kierować się interesem reprezentowanego. Osoba najbliższa...

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci

dodano:

W prawie przewidziane są regulacje umożliwiające wystąpienie rodziców o alimenty od dzieci. Należy pamiętać bowiem, że obowiązek alimentacyjny występuje w różnych konfiguracjach, a alimenty dla rodziców znajdują potwierdzenie w przepisach art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dla rodziców od dzieci – art. 128 oraz art. 132 kodeksu...

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu

dodano:

Zakończenie małżeństwa niesie ze sobą jasne możliwości dla małżonków, którzy mogą wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. W ramach rozpadu nieformalnego związku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i cywilny nie przewiduje przepisów, które odnosiłyby się do niej. Sądy najczęściej przyjmują jako podstawę...

Procedura wniesienia kasacji

dodano:

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący stronom od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę i dopiero wówczas skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Z uwagi na skomplikowany charakter...

Intercyza. Co warto wiedzieć?

dodano:

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków.Intercyza to małżeńska umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę zwykle podpisuje się przed zawarciem małżeństwa. Jednak można spisać ją również w czasie jego trwania, przy...