Artykuły

Jak wygląda procedura Niebieskiej Karty?

dodano:

Procedura Niebieskiej Karty jest instytucjonalnym narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Obejmuje ogół czynności, które podejmują i realizują przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jak również gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym...

O kosztach spraw cywilnych

dodano:

Decydując się na założenie sprawy w sądzie, trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów sądowych. Zasady i ich tryby pobierania w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku. Ustawa określa także zasady zwrotu kosztów sądowych, wysokość opłat, zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania, jak również rozkładania ich na raty oraz odraczania...

Odpowiedzialność karna lekarza – błąd w sztuce lekarskiej

dodano:

Jeśli lekarz postąpi niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz nie zachowa należytej ostrożności, może w ten sposób zagrozić zdrowiu, jak i życiu pacjentów. Za taki błąd medyczny lekarz ponosi odpowiedzialność karną. W tym wypadku w grę wchodzą przepisy art. 160 k.k. oraz art. 162 k.k. Termin błędu medycznego nie jest zdefiniowany ustawowo, niemniej...

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

dodano:

Oszustwo w rozumieniu kodeksu karnego polega na doprowadzeniu innej osoby niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem Oszustwo potocznie zwane wyłudzeniem podlega karze pozbawienia...

Nieruchomość przez zasiedzenie – jak przejąć?

dodano:

Nieruchomość można kupić. Można nabyć ją także przez zasiedzenie po wieloletnim posiadaniu. Aby jednak zasiedzieć nieruchomość, należy posiadać ją jako posiadacz samoistny, co oznacza, że włada nią jak właściciel i traktuje jako własną. Nieruchomość przez zasiedzenie to posiadanie i wyrażanie zamiaru wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela...

Rozwód a choroba jednego z małżonków

dodano:

Orzeczenie rozwodu następuje przez wyrok sądu. Wyrok zapada wtedy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia przy jednoczesnym braku negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba małżonka uniemożliwiająca uzyskanie rozwodu. Co innego oznacza jednak w tym wypadku sytuacja, w której małżonek jest chory...

Rozwód a kredyt

dodano:

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozwodu. Małżonkowie w tej sytuacji mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. Niemniej jednak należy pamiętać, że kwestia rozwód a kredyt nie jest rozpatrywana przez sąd i nie zajmuje się on dzieleniem wspólnych długów małżonków. Zobowiązanie małżonków posiada charakter solidarny, co oznacza, że nadal są...

Pełnomocnik w postępowaniu karnym

dodano:

Przepisy prawa przewidują, że pełnomocnik w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia to adwokat lub radca prawny. W charakterze pełnomocnika obok tych osób mogą występować także osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. W tym wypadku pełnomocnik lub obrońca musi być jednak osobą godną zaufania i kierować się interesem reprezentowanego. Osoba najbliższa...

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci

dodano:

W prawie przewidziane są regulacje umożliwiające wystąpienie rodziców o alimenty od dzieci. Należy pamiętać bowiem, że obowiązek alimentacyjny występuje w różnych konfiguracjach, a alimenty dla rodziców znajdują potwierdzenie w przepisach art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dla rodziców od dzieci – art. 128 oraz art. 132 kodeksu...

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu

dodano:

Zakończenie małżeństwa niesie ze sobą jasne możliwości dla małżonków, którzy mogą wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. W ramach rozpadu nieformalnego związku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i cywilny nie przewiduje przepisów, które odnosiłyby się do niej. Sądy najczęściej przyjmują jako podstawę...