Artykuły

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

dodano:

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym jest instytucją uregulowaną w artykule 203 k.p.k. Określona została tutaj podstawa przeprowadzenia badań psychiatrycznych wraz z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.Przepis art. 259 § 2 (przesłanki odstąpienia od...

Negatywne przesłanki rozwodu

dodano:

Sąd nie zawsze orzeknie rozwód. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje negatywne przesłanki rozwodu. Są to przesłanki, których wystąpienie pomimo istnienia przesłanek pozytywnych – nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, powoduje wykluczenie możliwości orzeczenia rozwodu. Poniżej znajdą Państwo ich dokładne omówienie. Dobro...

Wszystko o mediacji rodzinnej

dodano:

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie...

Separacja a dziedziczenie

dodano:

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując kwestię...

Władza rodzicielska dla obojga rodziców po rozwodzie

dodano:

Sąd orzekając rozwód, obligatoryjnie orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może powierzyć wykonywanie jej obojgu rodzicom, jeśli jednak przedstawią oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy, jak i utrzymania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Władza rodzicielska dla obojga rodziców Aby sąd mógł orzec władzę rodzicielską dla obojga rodziców,...

Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym

dodano:

W myśl art. 177 kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć odpowiednie zeznania. Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym jest wyjątkiem. Komu przysługuje prawo odmowy składania zeznań? Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, przy czym prawo to trwa mimo ustania małżeństwa...

Nowe świadczenie rodzinne 2017

dodano:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła w życie z początkiem 2017 roku. Zgodnie z jej przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tysięcy złotych. Aby uzyskać świadczenie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba muszą powstać...

Groźba karalna

dodano:

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Groźba...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

dodano:

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często spotykany...

O przedstawicielstwie

dodano:

Aby adwokat mógł działać w imieniu klienta, musi zostać do tego upoważniony. Wówczas może reprezentować klienta przed sądami, urzędami oraz wszelkimi podmiotami prawnymi. Instytucją prawa cywilnego, która umożliwia dokonywanie czynności prawnych w czyimś imieniu jest przedstawicielstwo. Przedstawicielstwo – dwa rodzaje Rozróżnia się dwa rodzaje przedstawicielstwa:...