percent-3331251__340

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz prawo do zachowku. Dowiedz się, jak kształtuje się podatek od zachowku i czy da się uniknąć obowiązku zapłaty.

Zachowek w praktyce

Zachowek może być egzekwowany wtedy, gdy zmarły pozostawił testament, w którym pominął osoby najbliższe lub zapisał im zbyt małą część majątku. Zachowek nie istnieje w sytuacji, gdy uprawnieni do niego otrzymują od zmarłego spadek lub darowiznę, którą jest część majątku równa lub wyższa niż ta, która należałaby się im z racji zachowku.

Komu przysługuje zachowek?

Osobami ustawowo uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Gdyby dzieci nie żyły, prawo do zachowku przechodzi na wnuki. W przypadku osób uprawnionych trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich zstępnych, prawo mówi o dwóch trzecich udziału spadkowego. W pozostałych sytuacjach mowa jest o połowie wartości tego udziału.

Czy możliwy jest podatek od zachowku?

W przypadku zachowku obowiązują takie same zasady jak przy podatku od spadku. Zwolnieni z niego są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie. Stanowią oni tzw. zerową grupę podatkową. Należy pamiętać jednak, że istnieje warunek uzyskania takiego zwolnienia. Należy udać się do urzędu skarbowego w celu złożenia stosownego zgłoszenia.

Formularz SD-Z2 trzeba wypełnić w ściśle określonym terminie – 6 miesięcy od chwili fizycznego otrzymania zachowku. Wraz ze zgłoszeniem w urzędzie należy złożyć dowód przekazania zachowku. Dowodem tym może być kopia przekazu pocztowego lub wyciąg z konta, który potwierdza przelew środków.

Podatek od zachowku – kiedy nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego?

O uzyskaniu zachowku nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego, gdy jego wysokość jest niższa niż obowiązująca kwota wolna od podatku. W przypadku wyższego zachowku, urząd skarbowy nalicza podatek.

Podobne artykuły

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać...

Na czym polega wydziedziczenie dzieci?

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którym ustawowo zachowek przysługuje. Wydziedziczeni mogą więc zostać małżonek, dzieci oraz rodzice. Wydziedziczenia dokonuje się tylko i wyłącznie w testamencie. Należy mieć tu...

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób,...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie,...