prison-2883749__340

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności, które nie zostały w całości wykonane.

Kara łączna – jakie kary podlegają łączeniu?

  1. Kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności.
  2. Kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami.
  3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami.
  4. Terminowe środki karne tego samego rodzaju.

Poprawa sytuacji skazanego

Kara łączna ma nie tylko na celu poprawę sytuacji skazanego. Zbiegające się kary 25 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec jako łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie po uchyleniu art. 92 k.k. karą łączną mogą być objęte wyłącznie wymierzone kary, które podlegają wykonaniu. W wyroku łącznym nie mogą znaleźć się kary, które zostały w całości lub w części wykonane.

Kara łączna – cele zapobiegawcze i wychowawcze

Przy orzekaniu kary łącznej sąd powinien wziąć pod uwagę cele zapobiegawcze oraz wychowawcze. Dokładnie chodzi o odwiedzenie sprawcy od ponownego popełnienia przestępstwa (uniemożliwienie popełnienia przestępstwa). Celem wychowawczym jest resocjalizacja.

Kara łączna – kiedy sąd nie może jej orzec?

Wyjątek pierwszy

Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Wyjątek drugi

Istnieje zakaz orzekania kary łącznej w skład której wchodzi kara prawomocnie nałożona orzeczeniem, jakie zostało wydane w innym państwie Unii Europejskiej. Polskie sądu maja zakaz naruszania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez inne państwa członkowskie UE.

Poza tym łączeniu nie podlegają kary zastępcze jak na przykład kary pozbawienia wolności orzeczone w miejsce grzywny.

Podobne artykuły

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście,...

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw: ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek...

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw....