clause-684509__340

Procedura wniesienia kasacji

Kasacja to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący stronom od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę i dopiero wówczas skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Z uwagi na skomplikowany charakter pisma nie można sporządzić go samodzielnie. Potrzebna jest w tym wypadku profesjonalna pomoc prawnicza.

W jakich postępowaniach skarga kasacyjna jest niedopuszczalna?

Oto sprawy, w których skarga kasacyjna nie może zostać wniesiona:

Skarga kasacyjna – co powinna zawierać?

  1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem zakresu zaskarżenia.

  2. Podstawę skargi kasacyjnej wraz z uzasadnieniem. Może być nią przykładowo: naruszenie praw materialnych, naruszenie przepisów postępowania.

  3. Wniosek o uchylenie bądź zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany.

  4. Wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie.

Należy pamiętać, że skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę.

Skarga kasacyjna – termin wniesienia

Skarga kasacyjna musi być wniesiona do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Odrębnym terminem jest termin obowiązujący Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika praw Dziecka. Jest to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeśli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie.