money-367974_960_720

Odwołanie darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Sposoby odwołania darowizny

Odwołanie darowizny może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia darczyńcy. Pismo musi zawierać jednak uzasadnienie. Ponadto w piśmie można uwzględnić żądanie zwrotu przedmiotu. Odwołania darowizny można dokonać również w testamencie.

Przyczyny odwołania darowizny

Rażąca niewdzięczność to działanie lub zaniechanie obdarowanego, które jest skierowane w sposób nieprzyjazny przeciwko darczyńcy. Może być nim dopuszczenie się przestępstwa przeciwko darczyńcy lub naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą.
Przebaczenie obdarowanemu przez darczyńcę, powoduje że akt niewdzięczności nie może być podstawą do odwołania darowizny.

Zwrot przedmiotu darowizny

Zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu obdarowany po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu darowizny powinien zwrócić majątek swojemu darczyńcy.

Podobne artykuły

Darowizna a testament

Sprawy spadkowe są niewątpliwie jedną z najczęstszych przyczyn rodzinnych konfliktów. Niebranie pod uwagę możliwości, jakimi dysponujemy za życia, skutkuje dziedziczeniem ustawowym. Mamy wybór pomiędzy dwoma rozwiązaniami. Za życia możemy rozdysponować...