entrepreneur-593358_960_720

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego.


To samo dotyczy również sytuacji, w której uzyskuje ono środki finansowe z tytułu pracy zawodowej, renty inwalidzkiej czy zasiłku dla bezrobotnych. Dopóki zarobki nie pozwolą mu na zaspokojenie jego potrzeb rodzice zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów.

Pracujące uczące się dziecko

Prawnie uzasadnione i usprawiedliwione jest alimentowanie nawet pełnoletniego dziecka kontynuującego naukę, uczącego się zawodu czy też uczęszczającego na kurs doskonalenia zawodu.

Jeśli podejmuje ono studia, a oprócz tego pracę dorywczą nadal nie istnieją prawne przesłanki, by rodzice mogli przestać alimentować dziecko, gdyż nie jest ono w stanie zaspokoić w pełni swoich potrzeb.

Dorosłe dziecko posiadające możliwości zarobkowe podejmujące naukę

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pełnoletnie dziecko posiadające możliwości zarobkowe, zdobyty zawód, wykazuje chęć dalszego uczenia się i podejmuje naukę na studiach, lecz z niewymiernym skutkiem. Dotyczy to sytuacji, gdy nie przykłada się do nauki, nie robi postępów, nie otrzymuje zaliczeń, powtarza z własnej winy kolejne lata studiów. Wówczas rodzice zobowiązani do alimentacji mogą zwrócić się do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Sąd w tego rodzaju sprawach zawsze ocenia stan majątkowy dziecka.

Stopa życiowa rodziców

Dopóki potomek nie usamodzielni się rodzice są zobowiązani do jego alimentacji. Niemniej jednak sąd bierze również pod uwagę sytuację finansową i życiową rodziców dorosłego dziecka. Ich stopa życiowa jest dla sądu bardzo ważna.

W kwestii istnienia przesłanek do zmiany orzeczenia lub umowy, która dotyczy obowiązku alimentacyjnego w myśl przepisów prawa dla sądu najważniejsze do ustalenia są możliwości zarobkowe i majątkowe stron.

Podobne artykuły

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym...

Alimenty od rodzica i z Funduszu alimentacyjnego?

Jeśli uprawniona osoba dostaje alimenty od własnego rodzica, nie powinna pobierać ich z Funduszu alimentacyjnego.  Jeśli jednak tak się dzieje, osoba ta może być zobowiązana do ich zwrotu, wraz z odsetkami, o których mówi ustawa. Odsetki naliczane...

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Obowiązkiem rodziców po rozwodzie jest ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania dziecka i nie chodzi tu tylko o zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, ale również o umożliwienie mu rozwoju intelektualnego, kulturalnego, fizycznego i duchowego. Rodzic...

Alimenty na dziecko i małżonka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o wysokości alimentów, jakie małżonkowie są zobowiązani łożyć na wspólne dzieci. W tym samym orzeczeniu może znaleźć się informacja o zasądzonych alimentach dla jednego ze współmałżonków. Kiedy to możliwe? Jakie dokumenty...