intercyza

Kiedy spisać intercyzę?

Intercyza nie jest pojęciem prawnym. W świetle prawa, a dokładniej przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chodzi o rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), którą małżonkowie mogą spisać przed zawarciem związku lub w czasie trwania małżeństwa. I ta właśnie umowa to intercyza.

W Polsce po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa.
Dochodzi więc w tym momencie do wyróżnienia trzech rodzajów majątku:

Kiedy intercyza ma sens?

Mówiąc o intercyzie trzeba wiedzieć, że nie stanowi ona jedynie rozdzielności majątkowej. Obok niej wyróżnia się jeszcze rozszerzoną lub ograniczoną wspólność majątkową oraz rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

O rozszerzonej wspólności majątkowej jest mowa wtedy, gdy małżonkowie rezygnują z majątków osobistych na rzecz wspólnoty majątkowej.

Ograniczenie wspólności majątkowej to natomiast pomniejszenie majątku wspólnego o podjęte wspólną decyzją jego składowe.

Kolejną formą rozdzielności majątkowej jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W przypadku rozwodu, kiedy to wspólność majątkowa ustaje, małżonek którego dorobek (wzrost wartości majątku po zawarciu intercyzy) jest mniejszy, ma prawo żądać jego wyrównania. Zgodnie z § 3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Wobec powyższego można stwierdzić, że intercyza ma sens wtedy, gdy każdy z małżonków chce samodzielnie zarządzać swoim majątkiem.

Drugim przypadkiem, w którym obie strony małżeństwa decydują się na spisanie intercyzy jest prowadzenie własnej firmy przez jedną z nich. Kłopoty finansowe w związku z prowadzeniem działalności nie dotkną zatem majątku osobistego partnera, a dług nie będzie ściągany z majątku wspólnego.

Poza tym warto wiedzieć, że intercyza  reguluje stosunki pomiędzy małżonkami za życia. Nie ma więc powodów do wykluczenia możliwości dziedziczenia po sobie w przypadku śmierci któregoś z nich.

Jednak uniknięcie zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednego z małżonków to główny powód, dla którego można zdecydować się ma podpisanie intercyzy.

Wady decyzji o intercyzie

Obok zalet, istnieją również wady spisania powyższej umowy. Wśród głównych na uwagę zasługują:

Jak spisać intercyzę?

Umowa małżeńska zmieniająca ustawowy ustrój wspólności majątkowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Podobne artykuły

Intercyza. Co warto wiedzieć?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków.Intercyza to małżeńska umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę zwykle...

Jaka część majątku nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Przy rozwodzie majątek wspólnie zgromadzony przez małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Inaczej jest w przypadku majątku osobistego małżonków, który każdy zgromadził przed zawarciem związku małżeńskiego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje...

Małżeńskie ustroje majątkowe – to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia...

Czym jest przymusowa rozdzielność majątkowa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W czasie...